Orgány Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu

Hlavní orgány Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu tvoří konference smluvních stran (COP) a podpůrné orgány Rámcové úmluvy – podpůrný orgán pro vědecké a technologické hodnocení (SBSTA) a podpůrný orgán pro implementaci („SBI“). Každý z těchto orgánů řídí byro a nad plněním Rámcové úmluvy OSN dohlíží Výbor pro plnění úmluvy.

Konference smluvních stran (COP) je hlavním orgánem Rámcové úmluvy o změně klimatu složeným ze zástupců vlád jednotlivých států, které úmluvu ratifikovaly či k ní přistoupily. Konference smluvních stran se konají jednou za rok a jsou na nich přijímána rozhodnutí, která zásadně ovlivňují další směřování úmluvy. Konference smluvních stran dohlíží na implementaci Úmluvy a přezkoumává závazky smluvních stran ve světle stanovených cílů, nových vědeckých poznatků a zkušeností z implementace hlavních principů Úmluvy. Hlavním úkolem COP je přezkum národních sdělení, na základě kterého je pak hodnocena účinnost opatření přijatých smluvními stranami.

Podpůrný orgán pro vědecké a technologické hodnocení (SBSTA) poskytuje Konferenci smluvních stran podporu v oblasti vědeckých, technologických a metodologických záležitostí. Dvě klíčové oblasti zahrnují prosazování rozvoje k životnímu prostředí šetrných technologií a práce na instrukci pro přípravu národních sdělení a seznamů emisí. V neposlední řadě hraje SBSTA důležitou roli jako prostředník mezi expertními skupinami (IPPC) a politicky orientovanými orgány (COP).

Podpůrný orgán pro implementaci (SBI)
Hlavním úkolem SBI je posuzování informací obsažených v národních sděleních a emisních seznamech. SBI rovněž poskytuje podporu COP v oblasti finančního mechanismu spadajícího pod Světový fond životního prostředí (GEF).

SBSTA a SBI se scházejí obvykle společně, a to minimálně dvakrát ročně.