Orgány Environmentálního programu

V čele OECD stojí generální tajemník volený na pětileté období, v současné době tuto funkci zastává Angel Gurría z Mexika. Nejvyšším orgánem OECD je Rada, pod kterou působí řada funkčních a odborných výborů, včetně Výboru pro politiku životního prostředí, který zastřešuje činnost OECD v oblasti životního prostředí.


Výbor pro politiku životního prostředí

Environment Policy Committee (EPOC)

Výbor pro politiku životního prostředí je zodpovědný za realizaci Environmentálního programu. Aktivity Environmentálního programu jsou zaměřeny na zpracování hodnotících zpráv o životním prostředí v kontextu udržitelného rozvoje, shromažďování dat o životním prostředí, zpracování indikátorů, modelů, ekonomických projektů a navrhování politických balíčků pro oblast životního prostředí v Environmentálnách výhledech (2001, 2008, 2012). Výbor se schází jednou za osm měsíců na úrovni vyšších úředníků ministerstev členských států, v současné době jsou na zasedání zvány i země přistupující k OECD (Chile, Estonsko, Rusko,) a země, se kterými OECD spolupracuje v rámci tzv. Programu posílené spolupráce (Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Jihoafrická republika). Jednou za 3 až 4 roky Výbor zasedá na ministerské úrovni. Práci Výboru řídí byro, které volí zástupci jednotlivých členských států na tříleté funkční období. Byro je složeno z předsedy a 5 místopředsedů, v současnosti byru předsedá Masaru Moriya z Japonska, který zároveň řídí běžná zasedání Výboru. Místopředsedou byra byl na období 2009-2011 zvolen JUDr. Jiří Hlaváček, ředitel odboru mnohostranných vztahů MŽP. Výboru je podřízena řada pracovních orgánů.