Orgány EHK OSN

EHK OSN je podřízena Ekonomické a sociální radě OSN. Činnost EHK OSN zajišťují tyto orgány:

Komise
Komise je nejvyšší rozhodovací orgán. Rozhoduje o plánech činnosti a finančních otázkách. Její zasedání se konají jednou za dva roky.

Výkonný výbor
Výkonný výbor („Výbor“) odpovídá za řízení organizace na základě směrnic schválených Komisí a v období mezi jejími zasedáními Komisi zastupuje. Ve Výboru jsou zastoupeny všechny členské státy EHK OSN.

Divize
Divize jsou výkonnými orgány, podléhají přímo úřadu výkonného tajemníka a jsou sekretariáty odvětvových výborů:

Divize pro životní prostředí, bydlení a management krajiny
Statistická divize
Divize pro ekonomickou spolupráci a integraci
Divize udržitelné energie
Divize dopravy
Obchod a dřevařská divize

Odvětvové výbory:
Výbor pro politiku životního prostředí
Výbor pro vnitrozemskou dopravu
Výbor pro rozvoj obchodu, průmyslu a podnikání
Dřevařský výbor
Výbor pro sídla a management krajiny
Výbor pro udržitelnou energii
Konference evropských statistiků
Výbor pro ekonomickou spolupráci a integraci

Podrobná organizační struktura:
rozdělení dle Výborů (PDF, 365,7 kB)
rozdělení dle Divizí (PDF, 11,7 kB)