Orgány Aarhuské úmluvy

Mezi hlavní orgány Aarhuské úmluvy patří byro, pracovní skupina, úkolové skupiny k jednotlivým oblastem úmluvy a Výbor pro plnění úmluvy. Tyto orgány zajišťují fungování jednotlivých nástrojů Úmluvy a jsou její neodmyslitelnou součástí.

Zasedání smluvních stran:
Zasedání smluvních stran je hlavním řídícím orgánem Aarhuské úmluvy, který se skládá ze všech smluvních stran. Zasedání smluvních stran je pověřeno nepřetržitou kontrolou implementace Úmluvy a přijímáním opatření nezbytných k dosažení cílů Úmluvy.

Byro:
Byro se skládá z nejméně jednoho zástupce každé regionální skupiny OSN. V případě Aarhuské úmluvy má Byro 7 členů: předsedu, dva místopředsedy a 4 členy.

Pracovní skupina smluvních stran:
Úkolem pracovní skupiny smluvních stran je dohlížet na implementaci plánu práce Úmluvy, připravovat jednání smluvních stran, dohlížet a řídit aktivity ostatních orgánů Úmluvy, revidovat potřebu případných změn úmluvy, navrhovat doporučení pro jednání smluvních stran za účelem dosažení cílů Úmluvy a plnit ostatní povinnosti dle požadavku zasedání smluvních stran.

Výbor pro plnění Úmluvy:
Úkolem Výboru pro plnění Úmluvy je přezkum plnění ustanovení Úmluvy. Závěry jeho činnosti mají formu doporučení, nejsou právně závazná.

Úkolová skupina pro přístup k právní ochraně:
Tato úkolová skupina byla zřízena na podporu implementace třetího pilíře Úmluvy (přístupu k právní ochraně). Do podpůrných aktivit patří mezi jiným provádění analýz, sběr informací, příprava školících a analytických materiálů a aktivit, vytváření pomocných mechanismů k odstraňování překážek při implementaci, průzkum možností využití alternativních mechanismů k rešení sporů a sdílení užitečných zjištění prostřednictvím mechanismu „clearing-house“.

Úkolová skupina pro přístup k informacím:
Tato úkolová skupina (dříve Úkolová skupina pro elektronické informační zdroje) pokračuje v posilování provádění ustanovení Úmluvy o přístupu k informacím, mimo jiné podporou výměny informací, zkušeností, výzev a osvědčených postupů týkajících se přístupu veřejnosti k informacím.

Úkolová skupina pro účast veřejnosti na rozhodování:
Tato úkolová skupina pracuje na zlepšení provádění ustanovení Úmluvy o účasti veřejnosti, mimo jiné prostřednictvím sdílení odborných znalostí a osvědčených postupů, vypracovávání doporučení, posilování občanské společnosti a budování kapacit pro veřejné orgány a další zúčastněné strany.