Orgány Aarhuské úmluvy

Mezi hlavní orgány Aarhuské úmluvy patří byro, pracovní skupina, úkolové skupiny k jednotlivým oblastem úmluvy a Výbor pro plnění úmluvy. Tyto orgány zajišťují fungování jednotlivých nástrojů Úmluvy a jsou její neodmyslitelnou součástí.

Byro:
Byro se skládá z nejméně jednoho zástupce každé regionální skupiny OSN. V případě Aarhuské úmluvy má Byro 7 členů: předsedu, dva místopředsedy a 4 členy. Na 3. zasedání Aarhuské úmluvy v Rize byl 13. 6. 2008 zvolen předsedou byra Aarhuské úmluvy první náměstek ministra životního prostredí JUDr. Jan Dusík, MSc.

Pracovní skupina smluvních stran:
Úkolem pracovní skupiny smluvních stran je dohlížet na implementaci plánu práce Úmluvy, připravovat jednání smluvních stran, dohlížet a řídit aktivity ostatních orgánů Úmluvy, revidovat potřebu případných změn úmluvy, navrhovat doporučení pro jednání smluvních stran za účelem dosažení cílů Úmluvy a plnit ostatní povinnosti dle požadavku zasedání smluvních stran.

Výbor pro plnění Úmluvy:
Úkolem Výboru pro plnění Úmluvy je přezkum plnění ustanovení Úmluvy. Závěry jeho činnosti mají formu doporučení, nejsou právně závazná.

Pracovní skupina pro PRTR:
Věnuje se otázkám spojeným s Protokolem o registrech úniků a přenosů znečišťování. V současné době probíhají přípravy na vstup Protokolu v platnost. V rámci těchto příprav jsou pracovní skupinou vypracovávány návrhy rozhodnutí, která budou přijata na 1. zasedání smluvních stran Protokolu (zřejmě 2. polovina 2009).

Úkolová skupina pro přístup k právní ochraně:
Tato úkolová skupina byla zřízena na podporu implementace třetího pilíře Úmluvy (přístupu k právní ochraně). Do podpůrných aktivit patří mezi jiným provádění analýz, sběr informací, příprava školících a analytických materiálů a aktivit, vytváření pomocných mechanismů k odstraňování překážek při implementaci, průzkum možností využití alternativních mechanismů k rešení sporů a sdílení užitečných zjištění prostřednictvím mechanismu „clearing-house“.

Úkolová skupina pro elektronické informační nástroje:
Tato úkolová skupina připravuje návrhy doporučení pro efektivnejší využívání nástrojů elektronických informací a pro přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí. Vzhledem k úloze, jakou elektronické informační nástroje hrají při šíření informací je důležité, aby se jejich potenciál plně využíval konkrétně při rozšířování informací o životním prostředí.

Úkolová skupina pro účast veřejnosti na mezinárodních fórech:
Tato úkolová skupina slouží k výměně zkušeností při implementaci Úmluvy dle článku 3, odst. 7 Úmluvy, podle kterého mají smluvní strany povinnost prosazovat účast veřejnosti v mezinárodních rozhodovacích procesech.