Operační program Životní prostředí - prioritní osa 3, oblast podpory 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2014 - 2020 více než 2,6 miliardy € pro financování ekologických projektů v České republice z evropských fondů. Nový operační program a jeho programový dokument byl Evropskou komisí schválen 30.4.2015 a od června 2015 jsou v rámci něj vyhlašovány výzvy. Programový dokument, Pravidla pro žadatele a příjemce a další důležité materiály jsou na internetových stránkách Operačního programu životní prostředí.

Staré ekologické zátěže (SEZ) představují velké riziko pro zdraví obyvatelstva i pro ekosystémy. Dosavadní opatření jsou financována z různých zdrojů, zejména z Ministerstva financí (do roku 2006 z Fondu národního majetku), odstraňování zátěží po Sovětské armádě je financováno z rozpočtové kapitoly MŽP, další finanční prostředky jsou poskytovány z resortních zdrojů: – Ministerstva průmyslu a obchodu (Czechinvest, státních podniků Diamo a PKÚ), Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy (České dráhy, a.s.), Ministerstva pro místní rozvoj. Ze zdrojů krajských úřadů dle § 42, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, mají být zabezpečována pouze protihavarijní (nikoliv sanační) opatření. Odstraňování SEZ je dále financováno i ze soukromých zdrojů a od roku 2007 také prostřednictvím OPŽP. Díky zajištění spolufinancování v rámci oblasti podpory 4.2 byly v letech 2007-2015 poskytnuty dotace ve výši více než 256 mil. €, které tak pomohly řešit přes 200 projektů SEZ na území celé ČR.

OPŽP SC 3.4 pomáhá řešit jinak složitě financovatelné lokality:
 1. sanace dlouhodobých havárií na podzemních vodách (které vyhovují § 42, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách),
 2. jinak rizikové lokality – např. skládky pesticidů, lokality s PCB (viz Národní implementační plán Stockholmské úmluvy),
 3. náhodně objevené zátěže bez majitele apod.

OPŽP tedy umožňuje řešit problematiku, která zejména díky své nákladnosti, do doby jeho existence, složitě nacházela řešení. Tento stav byl tedy dlouhodobě neudržitelný a vyžadoval systematické řešení. Gesce MŽP v oblasti odpadového hospodářství a kontaminovaných míst vyplývá také ze schváleného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech, jenž byl vládou ČR vzat na vědomí usnesením vlády ČR č. 1572 dne 7.12.2005.

EU předpokládá, že problematika odstraňování starých ekologických zátěží je v ČR garantována jedním resortem. MŽP, které plní národní reportingové povinnosti vůči Evropské environmentální agentuře a dalším subjektům mimo jiné i v oblasti „contaminated sites“, je odborným garantem řešení procesu odstraňování starých ekologických zátěží v rámci privatizace a odstraňování škod po Sovětské armádě, je nejvhodnějším subjektem k naplnění těchto požadavků. MŽP tedy plní funkci hlavního odborného garanta, který systematicky řídí proces odstraňování starých ekologických zátěží. To znamená například tvorbu metodik průzkumu a hodnocení kontaminace, kategorizace priorit kontaminovaných míst či tvorbu indikátorů znečištění, které jsou základními kameny pro hodnocení žádostí podávaných v rámci OPŽP, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.4.

Oblast podpory 3.4 tedy plně navazuje na předchozí úspěšný program OPŽP 2007-2013 PO 4.2 a zároveň doplňuje stávající, funkční programy pro odstraňování starých ekologických zátěží, tam kde lze využít kofinancování z prostředků Fondu soudržnosti EU.

Definice SEZ pro OPŽP, prioritní osa 3, oblast podpory 3.4:
 1. Původce kontaminace neexistuje či není znám.
 2. Jedná se závažnou kontaminaci zemin, podzemních vod, povrchových vod, případně stavebních konstrukcí.
Základní kategorie poskytování dotací v rámci oblasti podpory 3.4:
 • Inventarizace a kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst
 • Průzkumné práce, analýzy rizik
 • Nápravná opatření - sanace vážně kontaminovaných lokalit
Kompetence odboru environmentálních rizik a ekologických škod při vyřizování žádostí o podporu:
 1. MŽP OEREŠ poskytuje zájemcům o kofinancování odbornou pomoc a konzultace před zpracováním projektu a podáním žádosti o podporu. Jedná se zejména o konzultace podpořitelnosti zamýšleného projektu a postup řešení.
 2. Podávání a schvalování žádosti - Závazné stanovisko MŽP
  Závazné stanovisko MŽP je nedílnou součástí žádosti o dotaci z oblasti podpory 3.4 podávané na Státní fond životního prostředí. Podrobnosti požadavků MŽP k vydání Závazného stanoviska MŽP jsou uvedeny níže.
Obsah Závazného stanoviska odboru ekologických škod:
 • vyjádření k poskytnutým informacím v rámci předkládané žádosti a stavu SEZ na lokalitě,
 • stanovisko k prioritnosti předložené žádosti, zařazení do příslušné kategorie priorit,
 • stanovení limitů, resp. opatření k nápravě závadného stavu
 • závazné součásti zadávací dokumentace, požadavky MŽP v rámci realizace prací.

3. Monitoring plnění projektu - odbor environmentálních rizik a ekologických škod společně se SFŽP provádí monitoring průběhu projektovaných prací a kontrolu plnění stanovených opatření k nápravě. Jedná se zejména o účast zástupců OEREŠ na kontrolních dnech před a v průběhu realizace, a schvalování metodických změn projektu. OEREŠ také vydává konečné souhlasné stanovisko k ukončení akce dle podmínek daný Závazným stanoviskem MŽP.

Dokumenty potřebné k podání žádosti o Závazné stanovisko MŽP:
Požadavky OEREŠ na informace potřebné pro vydání „Závazného stanoviska MŽP“ (PDF, 65 kB ) Formulář pro kategorizaci priority staré ekologické zátěže se pořizuje v databázi SEKM v.2
Další dokument:

Osnova závěrečné zprávy nápravných opatření, zejména sanací pro projekty hrazené z národních, evropských a jiných zdrojů (PDF, 92 kB )