Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí 2007–2013 umožňoval v prioritní ose 1 čerpání finanční podpory na investiční opatření podporující zmírnění rizika povodní. Program byl uzavřen v roce 2015. Podrobnosti k ukončenému OPŽP 2007–2013 najdete zde.

V současném programovém období OPŽP 2014–2020 jsou opatření na snižování rizika povodní financována z investiční prioritní osy 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní.

V rámci specifického cíle 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu budou podporovány aktivity:
  • zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů,
  • hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků,
  • obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.
V rámci specifického cíle 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření budou podporovány aktivity:
  • analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření,
  • budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány,
  • budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Veškeré informace pro žadatele najdete zde.

Informace k jednotlivým specifickým cílům, konkrétním podporovaným aktivitám a podklady pro žadatele o podporu a zpracovatele projektů zveřejňuje odbor ochrany vod najdete zde.