Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Operační program Životní prostředí se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí.

Z hlediska ochrany před suchem a nedostatkem vody v prioritní ose 1 jsou nejdůležitější specifické cíle a jejich aktivity:

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. Jedná se o podporu výstavby a modernizace úpraven vody, zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě, podporu výstavby a dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. Jedná se o podporu zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací přímo do toků.

V prioritní ose 4:

4.3 Posílení přirozené funkce krajiny. Jedná se o podporu vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (liniové a skupinové výsadby dřevin stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku, vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy), revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených lesních hospodářských plánů mimo zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000, realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu, zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojeného s rozvojem technické infrastruktury.

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Jedná se o podporu revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch), obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

Veškeré informace pro žadatele najdete zde.