Informace o opatřeních v rámci LULUCF

Informace o aktivitách v odvětví LULUCF v ČR se vztahují k období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020. Zveřejněné zprávy obsahují především popis historických trendů ve vývoji emisí a propadů z tohoto odvětví, projekci jejich budoucího vývoje, analýzu potenciálu pro snížení emisí a posílení jejich propadů, seznam nejvhodnějších opatření a popis stávajících a připravovaných politik a opatření v této oblasti. První zprávu předložila ČR Evropské komisi v souladu s rozhodnutím EP a Rady 529/2013 na počátku roku 2015. Na počátku roku 2017, tedy v polovině sledovaného období, byla předložena zpráva obsahující aktualizované údaje a informaci o pokroku v provádění opatření v odvětví LULUCF. Další zpráva bude zveřejněna na konci období do 31. prosince 2020.

V souladu s článkem 8 nařízení EP a Rady (EU) 2018/841 o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 připravila Česká republika návrh Vnitrostátního plánu započítávání pro lesnictví včetně navrhované referenční úrovně pro lesy pro období 2021–2025. V polovině roku 2019 zveřejnila Evropská komise svá doporučení k návrhu na základě technického expertního přezkumu. Tato doporučení byla zohledněna ve finální verzi Vnitrostátního plánu započítávání pro lesnictví, která byla Evropské komisi odeslána dne 20. prosince 2019. V květnu roku 2020 zaslala následně Česká republika Evropské komisi dílčí opravu tohoto Vnitrostátního plánu.