Ohlašovací povinnosti

Ohlašovací povinnosti, které se vztahují k látkám poškozujícím ozonovou vrstvu (regulované látky) a fluorovaným skleníkovým plynům vyplývají z národní a evropské legislativy.

Na národní úrovni jsou stanoveny požadavky na ohlašování a způsob podávání zpráv v § 11 zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech a v některých případech vyplývají z požadavků Evropské unie. Souhrnné údaje Evropské Komisi potom zasílají příslušná pracoviště jednotlivých členských států. V případě ČR data sbírá a dále předává odbor ochrany ovzduší MŽP. Tyto informace se ohlašují přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Řada povinností se týká také společností, které do Evropské unie dovezou či naopak vyvezou regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny, případně tyto látky využívají jako vstupní suroviny anebo zneškodňují, apod. Pro regulované látky jsou ohlašovací povinnosti stanoveny v čl. 27 nařízení (ES) č. 1005/2009, pro fluorované skleníkové plyny je to stanoveno čl. 19 nařízení (EU) č. 517/2014 a jeho prováděcím nařízením (EU) č. 1191/2014, které stanovuje formát a způsob předkládání zpráv. Tyto informace se ohlašují přes systém EIONET, Business Data Repository (BDR).