Monitoring a reporting v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu

Všechny země, které ratifikovaly Úmluvu, zpracovávají zprávy o stavu a charakteru implementace mitigačních a adaptačních opatření a rovněž o plnění dalších závazků vyplývajících z Úmluvy a Protokolu. Tyto tzv. „Národní sdělení“ obsahují národní inventury celkových bilancí skleníkových plynu, projekci vývoje těchto emisí v jednotlivých časových horizontech a přehled nejnaléhavějších přístupů a opatření, která je potřeba v České republice v zájmu postupného snižování celkového emisního množství realizovat. Dále obsahují informace o dopadech změny klimatu a jejich výhledu a vhodných adaptačních opatřeních, o vědě a výzkumu a environmentálním vzdělávání, financování klimatických opatření v rozvojových státech, atd. V lednu 2014 Česká republika předložila již své Šesté národní sdělení České republiky, které je oficiálně zpřístupněno na internetových stránkách Úmluvy.

Další reportingovou povinností je zpracování dvouletých zpráv se zaměřením na inventarizace a projekce emisí skleníkových plynů, politiky a opatření v rámci snižování emisí skleníkových plynů a financování klimatických opatření v rozvojových zemích. 1. dvouletá zpráva ČR byla zpracována současně se 6. národním sdělením ČR (2014). 2. dvouletá zpráva ČR byla předložena sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu k 1. lednu 2016.