Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině

Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině byly formulovány pro podporu pro podporu žadatelů o podporu přírodě blízkých opatření v prioritních osách 1 a 6 OPŽP 2007 – 2013. Stavby zemědělského odvodnění byly v minulosti budovány za účelem podpory a rozvoje zemědělství. Tyto aktivity měly v ČR za následek poměrně vysokou míru regulace drobných vodních toků a plošně významný rozsah staveb drenážního odvodnění, což obojí významně ovlivňuje odtokový proces v krajině. Požadavky evropských i národních předpisů na ochranu vod z hlediska množství, jakosti i celkového ekologického stavu, požadavky protipovodňové ochrany i řešení problémů sucha včetně využití krajiny mění dřívější pohledy na podporu intenzivního zemědělského hospodaření a vyžadují komplexní přehodnocení problematiky. Zpracovaný materiál má za cíl naznačit možnosti zlepšování stavu vodních toků a zvyšování retenční schopnosti pramenných oblastí a z tohoto důvodu se zaměřuje na existenci a nežádoucí funkce zemědělského odvodnění. Předkládaná metodická příručka formuluje pomocí návodných opatření možnosti úprav vodního režimu prostřednictvím eliminace či úprav staveb zemědělského odvodnění tam, kde environmentální zájmy, v důsledku změn vnímání péče o krajinu, stojí před zájmy zemědělskými.

Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině (metodika OPŽP, 18,1 MB)