Odstraňování starých ekologických zátěží v rámci procesu privatizace

Postup tohoto procesu se nemění ani po zrušení Fondu národního majetku ČR (viz zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky). Kompetence Fondu národního majetku České republiky přebírá od 1. ledna roku 2006 Ministerstvo financí.

Mezi MF (dříve FNM ČR) a nabyvateli privatizovaných podniků jsou uzavírány smlouvy o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací - tzv. ekologické smlouvy. Náklady na vypořádání ekologických závazků zahrnují náklady na průzkumy ekologické závady, analýzu rizik a její aktualizace, projekt a realizaci nápravných opatření i činnost odborného dohledu při nápravě ekologických závad.

Kompetence MŽP, které prostřednictvím oddělení sanace odboru environmentálních rizik a ekologických škod plní roli odborného garanta tohoto procesu:

OEREŠ kontroluje a posuzuje celý proces odstraňování starých ekologických zátěží z hlediska životního prostředí. V rámci realizace § 10 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, se OEREŠ vyjadřuje k návrhu na uzavření nových ekologických smluv. Současně kontroluje, zda v seznamu návrhů rozhodnutí o privatizaci je v souladu s § 6a tohoto zákona zpracován ekologický audit.
V další fázi se OEREŠ vyjadřuje k zadávacím dokumentacím při zadávání veřejných zakázek organizovaných MF v rámci nápravy starých ekologických zátěží, posuzuje analýzy rizika, účastní se vlastních výběrových řízení na zhotovitele analýzy rizika, zhotovitele sanačních prací a v případě sanací s velkým objemem sanačních prací i výběrových řízení na zhotovitele supervize. Roli odborného garanta zastává OEREŠ účastí na kontrolních dnech a posuzováním etapových a ročních zpráv, vyjadřuje se k úpravám garancí, metodickým změnám, eventuelním navyšování finančních prostředků a v konečné fázi k ukončování ekologických smluv.
Ke sledování a kontrole rozsáhlých sanačních prací může OEREŠ využívat expertních služeb, přičemž OEREŠ vyhlašuje a vyhodnocuje nabídky expertních služeb dle platného zákona o veřejných zakázkách.

Usnesení vlády č. 51/2001 umožňuje řešit i případy, kdy privatizační projekt byl předložen do 1. 3. 1992 a jeho součástí nebyl ekologický audit posouzený MŽP. V tomto případě je možné požádat vládu o uzavření smlouvy i po realizaci rozhodnutí o privatizaci, přičemž uzavření smlouvy je možné pouze v případě velmi závažné ekologické závady prokazatelně vzniklé před privatizací, zejména takové, která ohrožuje zdroj pitné vody pro hromadné zásobování obyvatel. Nutnou podmínkou pro schválení je předložení analýzy rizika, zpracované na náklady žadatele a doporučující stanovisko MŽP.

Aktuální informace k počtu uzavřených, ukončených a vypovězených ekologických smluv,včetně vynaložených nákladů poskytuje Ministerstvo financí.

Specifické postavení má sanace lokalit po těžbě a úpravě uranu a sanace lokalit znečištěných radionuklidy:
Sanace lokalit po bývalé těžby a úpravě uranu, kterou provádí DIAMO s.p. a odštěpné závody SUL Příbram a GEAM D. Rožínka je hrazena ze zvláštní kapitoly státního rozpočtu vedené u MPO. Sanace se provádí dle § 32a zákona č. 44/1988 Sb., v posledním znění (horní zákon) jako sanace důsledků hornické činnosti. Je prováděna na základě vládou schválených technických plánů likvidace a na MŽP je v kompetenci odboru geologie, ochrany vod a odboru ekologických škod. Důležitým státním orgánem při všech řízeních je Státní úřad pro jadernou bezpečnost dle zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon).

Činnost OEREŠ v této oblasti je představována odborným dohledem nad sanacemi ekologických škod po těžbě a úpravě uranu (Sanace odkaliště CHÚ Stráž pod Ralskem – DIAMO, s.p.; Sanace a rekultivace odkališť Dolní Rožínka – DIAMO, s.p.; Mydlovary - DIAMO, s.p. SUL Příbram (odkaliště a areál); Chodová Planá – překladiště uranové rudy – DIAMO, s.p. SUL Příbram; ÚJV Řež, a.s. – sanace vybraných ekologických škod dle rozhodnutí SÚJB).

Zástupci OEREŠ se dále účastní vodohospodářských řízení v souvislosti se sanací odkališť na těchto lokalitách a zajišťují odborný dohled nad jejich sanací a rekultivací.

Podrobné informace o lokalitách řešených v rámci těchto kompetencí jsou zveřejněny v databázi Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM).