Odra (MKOOpZ)

S cílem zlepšit stav povrchových vod a vodních ekosystémů v povodí Odry byla dne 11. dubna 1996 ve Vratislavi podepsána Českou republikou, Polskou republikou, Spolkovou republikou Německo a Evropským společenstvím Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním. Dohoda vstoupila v platnost dne 28. dubna 1999. Dohodou se smluvní strany zavázaly ke spolupráci v Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ). Od data vstupu České republiky a Polské republiky do Evropské unie (dne 1. května 2004) přestalo být Evropské společenství smluvní stranou Dohody o MKOOpZ. Z tohoto důvodu byla dne 25. června 2008 podepsána Dohoda o změně Dohody o MKOOpZ, která tento fakt zohledňuje.

Původním cílem MKOOpZ bylo:
  • trvale předcházet a snižovat zatížení Odry, Štětínské zátoky a následně Baltického moře škodlivými látkami
  • dosáhnout stavu vodních ekosystémů co možná nejblíže přirozenému stavu, s příslušnou diverzitou druhů
  • umožnit využívání Odry k získávání pitné vody z břehové infiltrace a zemědělskému využití vody a sedimentů

Po povodních v roce 1997 byla působnost MKOOpZ rozšířena o problematiku povodňové ochrany a v souvislosti s implementací Směrnice 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, byla kompetence MKOOpZ rozšířena o koordinační činnost při jejím zavádění v mezinárodní oblasti povodí Odry. Těmto novým potřebám byla přizpůsobena organizační struktura MKOOpZ i působnosti jednotlivých tematicky zaměřených pracovních skupin. Činnost pracovních skupin je koordinována sekretariátem MKOOpZ se sídlem ve Vratislavi, který zároveň poskytuje organizační zázemí.

Aktuality

Zveřejněn dokument pro připomínky veřejnosti s předběžným přehledem významných problémů nakládání s vodami zjištěných v mezinárodní oblasti povodí Odry k aktualizaci plánu povodí (část A) na období 2022–2027.