Odra (MKOOpZ)

S cílem zlepšit stav povrchových vod a vodních ekosystémů v povodí Odry byla dne 11. dubna 1996 ve Vratislavi podepsána Českou republikou, Polskou republikou, Spolkovou republikou Německo a Evropským společenstvím Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním. Dohoda vstoupila v platnost dne 28. dubna 1999. Dohodou se smluvní strany zavázaly ke spolupráci v Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ). Od data vstupu České republiky a Polské republiky do Evropské unie (dne 1. května 2004) přestalo být Evropské společenství smluvní stranou Dohody o MKOOpZ. Z tohoto důvodu byla dne 25. června 2008 podepsána Dohoda o změně Dohody o MKOOpZ, která tento fakt zohledňuje.

Původním cílem MKOOpZ bylo:
  • trvale předcházet a snižovat zatížení Odry, Štětínské zátoky a následně Baltického moře škodlivými látkami
  • dosáhnout stavu vodních ekosystémů co možná nejblíže přirozenému stavu, s příslušnou diverzitou druhů
  • umožnit využívání Odry k získávání pitné vody z břehové infiltrace a zemědělskému využití vody a sedimentů

Po povodních v roce 1997 byla působnost MKOOpZ rozšířena o problematiku povodňové ochrany a v souvislosti s implementací Směrnice 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, byla kompetence MKOOpZ rozšířena o koordinační činnost při jejím zavádění v mezinárodní oblasti povodí Odry. Těmto novým potřebám byla přizpůsobena organizační struktura MKOOpZ i působnosti jednotlivých tematicky zaměřených pracovních skupin. Činnost pracovních skupin je koordinována sekretariátem MKOOpZ se sídlem ve Vratislavi, který zároveň poskytuje organizační zázemí.

Aktuality

Pro připomínky veřejnosti byl zveřejněn návrh druhé aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry na roky 2022-2027. Vaše připomínky můžete zasílat do 22.9.2021.