Odpovědné hospodaření s vodou

Rámcová úmluva OSN

Odpovědné hospodaření s vodou (dále jen OHV) je jedním z dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí sloužícím k ochraně vodních zdrojů.

Vzhledem k probíhající klimatické změně roste i poptávka po vodě, zatímco kvalita a množství vodních zdrojů se snižuje. Každý, kdo s vodou nakládá, by si měl tuto skutečnost uvědomit a zamyslet se nad stabilitou svých zdrojů, nad zbytečnými ztrátami při jejím užívání i nad tím, kam a v jaké kvalitě ji vrací zpět do oběhu.

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vzniká na Ministerstvu životního prostředí iniciativa Odpovědné hospodaření s vodou. Jejím cílem je ochrana vodních zdrojů ve firmách.

Firmy a podniky mají prostřednictvím značky OHV možnost deklarovat, že s vodou nakládají udržitelným a environmentálně šetrným způsobem. Na základě odborného hodnocení získají značku OHV organizace, které dobře hospodaří s vodou ve smyslu ekonomickém a environmentálním, a to jak uvnitř vlastní organizace, tak zároveň svým přístupem a působením navenek, čímž uplatňují principy společenské odpovědnosti v oblasti nakládání s vodou. Organizace jsou hodnoceny ve 12 kritériích, jako je například využívání srážkových vod, recyklace technologické vody, osvěta a vzdělávání aj. Značka OHV je propůjčována Ministerstvem životního prostředí na dobu tří let těm organizacím, které na základě posouzení dle Metodiky hodnocení organizací odpovědně hospodařících s vodou získají stanovený počet bodů. Organizace, které získaly značku OHV, jsou zveřejňovány na těchto stránkách.

Odpovědné hospodaření s vodou (dále jen OHV) je jedním z dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí sloužícím k ochraně vodních zdrojů.

Vzhledem k probíhající klimatické změně roste i poptávka po vodě, zatímco kvalita a množství vodních zdrojů se snižuje. Každý, kdo s vodou nakládá, by si měl tuto skutečnost uvědomit a zamyslet se nad stabilitou svých zdrojů, nad zbytečnými ztrátami při jejím užívání i nad tím, kam a v jaké kvalitě ji vrací zpět do oběhu.

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vzniká na Ministerstvu životního prostředí iniciativa OHV. Jejím cílem je ochrana vodních zdrojů v rámci aktivit firem. V prvním kole mohou být žadateli o značku pouze malé a střední podniky, které získají finanční podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci „Výzvy II programu podpory Poradentství – Poradenské služby pro MSP“. V dalších kolech je plánováno postupné rozšiřování okruhu možných žadatelů.

Firmy a podniky mají prostřednictvím značky OHV možnost deklarovat, že s vodou nakládají udržitelným a environmentálně šetrným způsobem. Na základě odborného hodnocení získají značku OHV organizace, které dobře hospodaří s vodou ve smyslu ekonomickém a environmentálním, a to jak uvnitř vlastní organizace, tak zároveň svým přístupem a působením navenek, čímž uplatňují principy společenské odpovědnosti v oblasti nakládání s vodou. Organizace jsou hodnoceny ve 12 kritériích, jako jsou například trendy ve spotřebě vody, využívání srážkových vod, recyklace technologické vody aj. Značka OHV je propůjčována Ministerstvem životního prostředí na dobu pěti let těm organizacím, které na základě posouzení dle Metodiky pro hodnocení odpovědného hospodaření s vodou získají stanovený počet bodů.

Pilotní ověření metodiky proběhlo na firmě Satturn Holešov, která splnila podmínky pro udělení značky OHV, v současné době však není v okruhu možných žadatelů.

Organizace, které získaly a v budoucnu získají značku OHV, jsou uvedeny na těchto stránkách.

Proč by se měly podniky o značku OHV zajímat? Na prvním místě je vlastní odpovědnost v době probíhající klimatické změny a s tím související nedostatečnosti některých vodních zdrojů. Metodika pro hodnocení odpovědného hospodaření s vodou může být vhodným nástrojem, jak se lépe adaptovat na stále častější výskyt suchých epizod. Realizací vhodných opatření může podnik zefektivnit svou činnost, snížit svou závislost na rizikovém vodním zdroji, omezením spotřeby dojde k reálným ekonomickým úsporám podniku.

Získání značky OHV od MŽP a její umístěním na stránky a propagační materiály je dokladem, že podnik aktivně přispívá ke zlepšování životního prostředí včetně hospodaření s vodou – používání značky OHV má tak pro podnik též potenciál co se marketingové sebeprezentace týče.

Dokladem o získané značce OHV lze také doložit udržitelnost dotační podpory ve „Výzvě II programu podpory PORADENSTVÍ – Poradenské služby pro MSP“.

Konečně udržitelnost a efektivita při využívání vodních zdrojů mohou být zohledněny také při postupech podle vodního zákona, který připouští, že v situacích vážného nedostatku vody mohou být některým subjektům odběry vody administrativně omezeny či dokonce zakázány.