Odpady

Odpady provázejí lidstvo od pradávna. Jsou produktem prakticky veškeré lidské činnosti. Vznikají při průmyslové činnosti, stavební činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní společnosti. Zejména komunální odpady a kaly z čistíren odpadních vod jsou produktem prakticky všech obyvatel.

Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení životního prostředí vyžaduje každý tok odpadů specifické nakládání. Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími právními předpisy. Cíle pro nakládání s odpady a opatření pro jejich dosažení jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) pro období 2015 – 2024, který byl v souladu se zákonem o odpadech vydán formou nařízení vlády. Jeho plnění bude vyhodnocováno prostřednictvím Hodnotících zpráv. S Plánem odpadového hospodářství ČR musí být v souladu také plány odpadového hospodářství krajů a plány odpadového hospodářství obcí v ČR.

Za účelem pravidelného vyhodnocení odpadového hospodářství, a pro získání podkladů pro správní a kontrolní činnost, je v odpadovém hospodářství vedena evidence, umožňující v souladu s evropskými předpisy získat podrobné informace o produkci a nakládání s odpady. Získané informace jsou důležitým podkladem pro další plánování v oblasti odpadového hospodářství, legislativní činnost i pro poradní orgány ministra, mezi které patří např. Rada pro odpadové hospodářství ČR, složená z předních odborníků všech resortů i nestátní sféry. Oblast nakládání s odpady zahrnuje také přeshraniční přepravu odpadů z ČR a do ČR či přes její hranice. Přeshraniční přeprava je upravena právními předpisy EU a je povolována v rámci správního řízení tak, aby byly minimalizovány její rizika a dopady na životní prostředí.

Stáhněte si...

  • Produkce a nakládání s odpady v roce 2017 (PDF, 272 kB)
  • Základní informace o produkci odpadů v České republice v roce 2017 a nakládání s nimi.

  • Indikátory odpadového hospodářství za rok 2017 (PDF, 46 kB)
  • Indikátory vypovídající o stavu odpadového hospodářství ČR v roce 2017.

  • Souhrnná data o odpadovém hospodářství za období 2009 - 2017 (PDF, 226 kB)
  • Souhrnná data o odpadovém hospodářství v České republice za období 2009 - 2017. Data o produkci odpadů a nakládání s nimi. Data jsou zpracována podle platného Matematického vyjádření výpočtu soustavy indikátorů odpadového hospodářství.

  • Matematické vyjádření soustavy indikátorů 2018 (PDF, 492 kB)
  • Matematické vyjádření soustavy indikátorů odpadového hospodářství pro rok 2018 (aktualizace 09/2019).

  • Produkce odpadů v krajích České republiky (PDF, 911 kB)
  • Produkce odpadů v jednotlivých krajích České republiky v letech 2009 - 2017.