Projekty LIFE+/LIFE spolufinacované Ministerstvem životního prostředí


Logo LIFE

 • LIFE17 IPE/CZ/000005 Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice (LIFE-IP: N2K Revisited)
  Cílem tohoto integrovaného projektu LIFE je provádění Prioritního akčního rámce pro soustavu Natura 2000 v ČR 2014-2020, který stanovuje priority pro plnění směrnice 92/43/EHS „o stanovištích“ a směrnice 2009/147/ES „o ptácích“. Činnosti projektu směřují k nastavení a zajištění efektivnějšího systému péče o lokality soustavy chráněných území Natura 2000. Vhodná péče o tyto lokality bude zajištěna díky plánování, založeném na pravidelném a systematickém hodnocení vývoje stavů předmětů ochrany těchto území, a díky úzké spolupráci s vlastníky a uživateli těchto pozemků. Díky spolupráci státní správy s akademickou sférou, projekt významně přispěje k získání a účinnému sdílení a využívání nových znalostí o společensko-hospodářských přínosech, poskytovaných přírodním kapitálem území soustavy NATURA 2000, a dá je do souvislosti s náklady a dostupnými finančními zdroji spojenými s péčí o tato území. Hlavní účel projektu bude naplněn prostřednictvím dílčích cílů: 1. Je znám a vyhodnocen stav předmětů ochrany jednotlivých lokalit soustavy. 2. Jsou stanoveny priority péče pro fenomény chráněné podle směrnic o stanovištích (z příloh I a II) a o ptácích pro lokality ve správě AOPK ČR. 3. Nejvýznamnější vlastníci a uživatelé pozemků v lokalitách ve správě AOPKČR znají cíl a způsob ochrany těchto lokalit a rozumí nákladům a přínosům, které pro ně z této ochrany vyplývají. 4. Na základě principů managementového cyklu jsou prováděna vhodná a potřebná opatření vedoucí k zachování nebo zlepšení stavu biotopů a druhů v lokalitách. 5. Je zaveden systém hodnocení dopadů péče na lokalitách ve správě AOPK ČR. 6. Plánovací dokumentace pro lokality, u kterých vyvstala potřeba změny, je aktualizována v souladu s výsledky tohoto projektu. 7. Jsou kvantifikovány přínosy, které společnosti poskytuje přírodní kapitál (ekosystémy) v rámci soustavy, i náklady související se zajištěním soustavy. 8. Pracovníci v oblasti ochrany přírody znají dobrou praxi při péči o lokality a ovládají potřebné procesy a postupy. 9. Finanční prostředky dostupné pro péči o lokality jsou efektivně využívány. 10. Veřejná správa má k dispozici výstupy projektu, které jsou konsolidovány do podoby doporučení pro praxi. 11. Veřejnost je seznámena s cíli a způsoby ochrany lokalit a rozumí nákladům a přínosům, které pro ně z této ochrany vyplývají.

  Soustava Natura 2000 bude podpořena na všech úrovních díky systematickému předáváním poznatků získaných projektem státní správě, akademickému, soukromému a neziskovému sektoru i veřejnosti.
  Koordinující příjemce: Ministerstvo životního prostředí ČR
  Partneři: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, CzechGlobe, Biologické centrum - SoWa AV ČR
  Časová realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2026
  Rozpočet: 20 369 945 €
  Příspěvek EK ve výši 60%: 12 221 967€
  Příspěvek MŽP: 2 011 464 €
  Více informací k projektu naleznete zde.

 • LIFE15 NAT/HU/000902 Ochrana orla královského snížením mortality způsobené člověkem v Panonském regionu (LIFE Pannon Eagle)

  Pronásledování dravých ptáků člověkem, včetně ilegálního trávení dravců je významným faktorem zvyšujícím jejich mortalitu. V případě orla královského (Aquila heliaca) trávení a ilegální lov představuje hlavní ohrožení druhu v Panonském regionu, kde je příčinou až 30 % (známých) úmrtí.

  Cílem projektu je ochrana panonské populace orla královského a raroha velkého, konkrétně ochrana před ptačí kriminalitou (ilegální lov, trávení atp.) formou odhalování pachatelů i formou prevence. Hlavní nosnou myšlenkou projektu je využití speciálně cvičených psů (dog units – psí jednotky) pro odhalování otrávených návnad a uhynulých zvířat v terénu. Dřívější Maďarské zkušenosti, které ukazují velký efekt této metody odhalování ptačí kriminality jak při vlastním vyšetřování, tak v oblasti publicity a prevence byly převzaty všemi partnerskými zeměmi. Takováto „psí jednotka“ (Klára Hlubocká a její psi Sam a Viki) již byla zřízena i v ČR a aktivně pracuje pod metodickým vedením České společnosti ornitologické.

  Vedoucí projektu (Márton Horváth z Maďarska) a ČSO presentovali problematiku ptačí kriminality na celostátním školení specialistů kriminální policie včetně praktické ukázky vyhledávání otrávených návnad a otrávených ptáků, S policií ČR byly dohodnuty společné postupy při odhalování ptačí kriminality.

  Nezbytnou součástí projektu je také probíhající základní monitoring populace a s ním související ochranářské zásahy na hnízdištích, například zpevňování hnízd, a sledování pohnízdního rozptylu mladých ptáků, aby bylo možné identifikovat nejrizikovější oblasti, kam je potřeba zaměřit preventivní činnost. Monitoring populace ve spolupráci ČSO a Regionálního pracoviště AOPK Jižní Morava probíhá prostřednictvím satelitních vysílaček - dvě byly osazeny na letos (2018) vyvedená mláďata orlů.

  Preventivní činnost spočívá jednak ve vytvoření a udržování funkčních pracovních kontaktů mezi různými organizacemi podílejícími se na vyšetřování a prevenci – ty byly na centrální úrovní již vytvořeny. Bude následovat cílené působení v místě realizace, mezi myslivci, holubáři a zemědělci. Zde projekt naváže na Národní strategii pro boj s nelegálním zabíjením volně žijících živočichů, s důrazem na otravy živočichů, kterou zpracovává souběžně fungující pracovní skupina (koordinovaná MŽP) se zastoupením všech dotčených státních orgánů (MŽP, Min.zemědělství, Min.spravedlnosti, Státní zastupitelství, Policie ČR, ČIŽP, Státní veterinární správa) i zájmových sdružení (ČSO, ČMMJ).

  Koordinující příjemce: MME BirdLife Hungary
  Partneři projektu: Bird Protection and Study Society of Serbia, BirdLife Österreich, Česká společnost ornitologická, Hortobágy National Park Directorate, Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province, Kiskunság National Park Directorate, Raptor Protection of Slovakia, Vychodoslovenska distribucna, a.s., Umweltverband WWF Österreich / WWF Austria, Ministerstvo životního prostředí ČR.
  Doba trvání projektu je stanovena na 5 let v období 1. 10. 2016 do 31. 3. 2022.
  Celkové projektové náklady: 3 583 577 €
  Příspěvek EK ve výši 74.86 %: 2 682 771 €
  Příspěvek MŽP: 17 860 €

 • LIFE15 ENV/IT/000509 – Zvýšení legislativní podpory jako důsledek registrace v EMAS (B.R.A.V.E.R.)

  Projekt BRAVER je zaměřen na podporu plné integrace systému EMAS do právních předpisů EU, resp. národní legislativy v oblasti životního prostředí, jako nástroje, který usnadní jejich provádění na úrovni jednotlivých organizací, resp. odstraní, sníží a zjednoduší administrativní náklady i zátěž pro podniky registrované v programu EMAS, jakož i firmy, které využívají Ekoznačku EU, nebo jiné formy certifikace uznávané podle čl. 44 Nařízení EU č. 1221/2009 (nařízení EMAS).

  V praxi se jedná především o implementaci úlev do vybraných právních předpisů a vládních dokumentů. Mimo úlevy finanční, jejichž implementace může být vzhledem k fiskální politice velmi problematická, se jedná např. o úlevy v oblasti kontrol a vydávání povolení nebo tzv. zelených veřejných zakázek, které mohou vést i k úsporám na straně státu.

  Koordinující příjemce: Universitŕ Commerciale "Luigi Bocconi" (IT)
  Partneři projektu: ENVIROS, s.r.o., ENVITECH (Environmental Technology) Ltd., Instituto Andaluz de Tecnología, Ministerstvo životního prostředí ČR, Scientific reserch centre Bistra Ptuj, Scuola Superiore Di Studi Universitari E Di Perfezionamento Sant'anna

  Doba trvání projektu je stanovena na 10 let v období 01. 10. 2016 do 30. 09. 2019.
  Celkové projektové náklady: 1 732 075 €
  Příspěvek EK ve výši 60 %: 1 039 244 €
  Příspěvek MŽP: 34 280 €
  Více naleznete na stránce projektu

 • LIFE15 NAT/CZ/001028 Zlepšení podmínek pro evropsky významné druhy a typy přírodních stanovišť v opuštěných vojenských prostorech (Military LIFE for Nature)

  Hlavním účelem projektu je obnova a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, které ke svému životu potřebují neustálé narušování terénu. Projekt má zajistit po dobu následujících pěti let péči o přírodu v bývalých vojenských územích, které jsou svým významem srovnatelné s nejcennějšími českými chráněnými územími. Tato území vyžadují pro udržení své biologické rozmanitosti dynamickou mozaiku krajiny, kterou byla schopna zajistit aktivní činnost armády při jejím výcviku. V dnešních podmínkách, kdy armáda z těchto území odešla, je třeba nahradit tento způsob jinými přístupy.

  V rámci projektu se uplatní několik netradičních způsobů péče o cenná území: pojezdy těžké techniky, pastva velkých býložravců a hospodářská pastva. Různé možnosti budou ukázány na několika lokalitách chráněných v rámci evropské soustavy Natura 2000: Pánov u Hodonína, Načeratický kopec u Znojma, Blšanský Chlum u Loun, Mašovická střelnice a Havranické vřesoviště v Národním parku Podyjí.

  Aby byly jednorázově nastolené změny dlouhodobě udržitelné, bude potřeba zajistit následnou péči za pomoci vlastníků pozemků, komunit a zájmových spolků jako jsou kluby vojenské historie nebo motocyklisté a místních podnikatelů. Taková spolupráce navíc nevyžaduje zvláštní dotace z veřejných financí určených na ochranu přírody.

  Koordinující příjemce: Beleco, z.s.
  Partneři projektu: Česká Krajina, o.p.s.; Wetland s. r. o.; Ministerstvo životního prostředí ČR
  Doba trvání projektu je stanovena na 5 let v období 1. 9. 2016 do 31. 3. 2022.
  Celkové projektové náklady: 2 339 875 €
  Příspěvek EK ve výši 75 %: 1 691 906 €
  Příspěvek MŽP: 338 381 €
  Více naleznete na stránce projektu

 • LIFE15 NAT/CZ/000818 - Záchrana prioritního endemického druhu kuřičky hadcové (LIFE for Minuartia)

  Úspěšně probíhající projekt je zaměřen na záchranu prioritního endemického druhu kuřička hadcová (Minuartia smejkalii), která se celosvětově vyskytuje pouze na dvou evropsky významných lokalitách ve středních Čechách zahrnutých do systému NATURA 2000 – EVL Hadce u Hrnčíř a EVL Želivka.

  Hlavním důvodem poklesu velikosti populace byly změny stanovištních podmínek způsobené opuštěním tradičního způsobu hospodaření na lokalitách. Kuřička je vázána na specifický hadcový substrát a otevřené skalní výchozy. Při změně hospodaření došlo k nárůstu zastínění lokalit a hadcový substrát byl překryt humusovou vrstvou. To vedlo k rozvoji kompetičně silných druhů, které jak kuřičku, tak i ostatní hadcové druhy rychle vytlačovaly. Hlavní cíl tohoto projektu, tj. zvětšení velikosti populace endemického druhu kuřičky hadcové, je v současnosti naplňován zavedením vhodného udržitelného managementu lokalit kombinací různých opatření, např. strhávání humusové vrstvy, prosvětlení lesa, kosením, plánovanou lesní pastvou atd. Dále probíhá zvětšování velikosti vybraných populací vysazováním vypěstovaných jedinců kuřičky. Pro druh byly vytvořeny dva způsoby záchranného pěstování mimo přirozená stanoviště. V návštěvnickém středisku EVL Želivka Vodní dům je zavedena standardní ex-situ ochrana. Z jedinců se sbírají semena, z nichž se pěstují rostliny určené pro návrat druhu na lokalitu, kde již kuřička vyhynula. Druhý způsob ex-situ ochrany – Záchranné pěstování v soukromých zahradách - vyžívá zapojení místních obyvatel do ochrany druhu. Jedná se o zcela nový způsob záchrany druhu, který je v ČR použit poprvé. Zapojeným pěstitelům jsou na zahradách vybudovány skalky, na nichž pěstují kuřičku hadcovou. Takto získaná semena mohou sloužit v budoucnu také jako zdroj materiálu pro návrat druhu do přírody. Při posilování povědomí o hadcovém fenoménu a šíření výsledků využíváme spolupráci s návštěvnickým střediskem EVL Želivka Vodní dům, kde pořádáme semináře, workshopy a pro děti ze základních škol zde běží dva environmentální výukové programy zaměřené na problematiku ochrany přírody a sítě NATURA 2000. Dále realizujeme různé prezentace na národní i mezinárodní úrovni.

  Koordinující příjemce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. (cca 51% rozpočtu)
  Partneři projektu: ZO ČSOP Vlašim (cca 47% rozpočtu), Ministerstvo životního prostředí (po úpravě méně než 2% rozpočtu).
  Trvání projektu je stanoveno na období 7. 7. 2016 do 31. 12. 2020
  Celkové projektové náklady: 942 817€
  Příspěvek EK ve výši 75 %: 705 957 €
  Příspěvek MŽP: 110 391 €
  Více naleznete na stránce projektu (česky i anglicky)

 • LIFE14 IPE/PL/021 Implementace programu zlepšování kvality ovzduší v Malopolském vojvodství – Malopolsko ve zdravém ovzduší

  Hlavní cílem tohoto integrovaného projektu LIFE je podpořit realizaci programu zlepšování kvality ovzduší Malopolského vojvodství (PL), zlepšit kvalitu ovzduší a vybudovat společnou česko-polsko-slovenskou emisně-imisní databázi. V rámci projektu dojde ke zřízení energetického centra a institutu ekologických poradců, kteří budou obyvatelům Malopolského vojvodství pomáhat při čerpání dotací na výměnu domácích kotlů a doporučovat nejvhodnější a nejekologičtější způsoby vytápění. Zastaralé domácí kotle a jejich vliv na kvalitu ovzduší jsou společným problémem ČR i PL, zkušenosti z projektu na polské straně budou tedy dobře přenositelné do podmínek v ČR.

  V rámci projektu bude vytvořena dále společná emisní databáze pokrývající území České republiky, Malopolského a Slezského vojvodství (PL) a Slovenské republiky, která bude vstupem do společného regionálního modelu kvality ovzduší. Regionální model bude vytvořen pomocí pokročilého chemicko-transportního modelu (CAMx) a bude sloužit k testování scénářů vývoje kvality ovzduší v předmětné oblasti a výběru nejvhodnějších opatření.

  Koordinující příjemce: Malopolské vojvodství (PL)
  Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí, Slovenský hydrometeorologický ústav, Vlámský výzkumný a technologický institut (VITO)
  Doba trvání projektu je stanovena na 10 let v období 1. 10. 2015 do 31. 12. 2023.
  Celkové projektové náklady: 16 771 099 €
  Příspěvek EK ve výši 59,12 %: 9 914 871 €
  Příspěvek MŽP: 30 258 €

  Více informací o projektu naleznete na: http://powietrze.malopolska.pl/en/life-ip/

 • LIFE10 ENV/CZ/651 Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (MEDETOX)

  Předmětem projektu MEDETOX je měření toxicity emisí z naftových motorů v reálném městském provozu se zaměřením na situaci na Pražském okruhu. Standardní testovací cykly prováděné v laboratorních podmínkách neposkytují skutečný obraz emisí z vozidel v reálném provozu. V rámci projektu bude proto vytvořen prototyp mobilního testovacího zařízení, které bude jednak provádět měření základních složek emisí v reálném provozu a jednak bude emise vzorkovat pro následné biologické, respektive toxikologické testy. Hodnocení zdravotních rizik emisí musí být založeno především na interakci emisí s modelovými biologickými systémy, a nikoli pouze na chemické analýze jejich složek. Hlavním cílem projektu je proto využití existujících metod analýzy toxicity komplexních směsí pro hodnocení motorových emisí v reálném provozu. Aplikace jeho výsledků by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

  Koordinující příjemce: Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, v.v.i.
  Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí, Technická univerzita v Liberci
  Doba trvání projektu je stanovena na 5 let v období 1. 9. 2011 do 31. 8. 2016
  Celkové projektové náklady: 1 223 524 €
  Příspěvek Ek ve výši 50%: 611 762 €
  Příspěvek MŽP: 200 000 €
  Více informací o projektu naleznete zde.

 • LIFE10 ENV/CZ/000649 Regionální energetická politika založená na interaktivní mapě obnovitelných zdrojů (RESTEP)

  Hlavním cílem projektu RESTEP je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů tak, aby se z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %. Projekt vytvoří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality.

  Koordinující příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
  Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí, ECO trend Research centre s.r.o., CZ Biom - České sdružení pro biomasu, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  Doba trvání projektu je stanovena na 3 roky v období 1.11.2011 do 31.10.2014.
  Celkové projektové náklady: 1 538 534 €
  Příspěvek EK ve výši 50% : 769 134 €
  Příspěvek MŽP: 200 000 €
  Více informací o projektu naleznete zde.

 • LIFE12 NAT/CZ/000629 Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy (LIFE BESKYDY)

  Celkovým cílem projektu je zlepšit kvalitu 292 ha smilkových trávníků v EVL Beskydy a zvýšit povědomí o jejich ohroženosti a významu.

  K dosažení těchto cílů jsou v projektu stanoveny přípravné aktivity, které zahrnují přípravu managementu, jednání s vlastníky a stanovení optimální péče. Na základě revize aktuálního stavu bude vytvořen plán péče o tyto trávníky, v němž budou přímo definována ochranářská opatření, která se budou v průběhu projektu realizovat.

  Do péče o luční porosty je plánováno zapojit hospodařící vlastníky smilkových trávníků. Kombinací několika způsobu hospodaření (pastvy, vyřezání náletu, kosení, mulčování atd.) realizovanými lehkou mechanizací je plánováno ošetřit celkem 45 ha cenných smilkových trávníků. Právě aktivity naplánované pro vlastníky pozemků v lokalitách, které jsou součástí soustavy Natura 2000, by měly zlepšit kvalitu smilkových trávníků v EVL Beskydy. Pro stanovení optimálního managementu a vyhodnocení celkového přínosu projektu budou provedeny monitoringy jednotlivých ploch. Na místech s realizací managementu budou sledovány prioritní druhy, pro detailnější studium rostlinných společenstev budou založeny trvalé plochy. Monitoring rostlinných druhů bude doplněn i monitoringem bezobratlých.

  Významná část projektu je věnována komunikaci s vlastníky pozemků a širokou veřejností. Komunikace bude zaměřena na vysvětlení významu smilkových trávníků, jejich ohrožení a péči o ně. Osvětová činnost je v projektu zaměřena na 2 cílové skupiny – vlastníky a širokou veřejnost včetně vzdělávacích programů pro základní školy.

  Koordinující příjemce projektu: ČSOP Salamandr
  Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí
  Doba trvání projektu je stanovena na 6 let v období 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019
  Celkové projektové náklady: 607 879 €
  Příspěvek EK ve výši 74,94%: 455 544 €
  Příspěvek MŽP: 99 336 €
  Více informací o projektu naleznete zde.

 • LIFE+11 NAT/CZ/490 - Obnova lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: budoucnost smilkových trávníků*, hořečku českého* a vranky (CORCONTICA)

  Projekt si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podpoří i jednotlivé druhy - hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Albeřicích a drobnou rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje. Smysl projektu tkví v podpoře lučních a říčních biotopů a obnově smilkových trávníků. Dalším cílem projektu je s využitím moderních terénních počítačů a GPS vytvoření tzv. lučního hospodářského plánu, jediného svého druhu v Česku. Součástí projektu je i tvorba marketingové studie, která usnadní hospodářům odbyt jejich produktů (masa, vlny, biomasy). Velkým počinem bude nákup briketovací linky, která upotřebí přebytky biomasy (sena) od místních hospodářů.

  Koordinující příjemce projektu: Správa Krkonošského národního parku
  Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí, DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie.
  Doba trvání projektu je stanovena na 6 let v období 1. 6. 2012 do 30. 4. 2018.
  Celkové projektové náklady: 3 588 573 €
  Příspěvek EK ve výši 75%: 2 691 429 €
  Příspěvek MŽP: 420 168 €
  Více informací o projektu naleznete zde.

 • LIFE08 INF/CZ/000443 Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (INFOMS)

  Celkovým cílem projektu je rozvoj efektivní komunikace a podpora cíleného šíření informací jako nástroje řešení vybraných problémů ochrany přírody a krajiny na regionální úrovni. Projekt definuje tři oblasti, ve kterých by zvýšení informovanosti a komunikace mezí klíčovými aktéry výrazně přispělo k řešení některých problémů ochrany přírody a krajiny. První problematikou je zavádění soustavy Natura 2000. Aktivity naplánované pro vlastníky a správce pozemků v lokalitách, které jsou součástí soustavy Natura 2000, občany dotčených obcí a zástupce samospráv by měly napomoci ke vstřícnějšímu přístupu a lepší spolupráci při implementaci a následném naplňování cílů soustavy Natura 2000. Druhou oblastí je spolupráce a komunikace mezi jednotlivými subjekty veřejné správy na úseku ochrany přírody a krajiny. Workshopy, konference a informační zpravodaje budou nástroji, které povedou ke zlepšení toku informací a výraznější spolupráci mezi subjekty veřejné správy. Jako poslední, ovšem stejně závažný problém, je řešena nedostatečná informovanost široké veřejnosti v problematice ochrany přírody, v jejímž důsledku dochází k porušování předpisů a tím poškozování přírody.

  Koordinující příjemce projektu: Moravskoslezský kraj
  Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí, ostravské středisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Lesy České republiky, ČSOP Salamandr a občanská sdružení Hájenka a ACTAEA.
  Doba trvání projektu je stanovena na 3 roky v období 1.1.2010 do 31.12.2013.
  Celkové projektové náklady: 788 400 €
  Příspěvek EK ve výši 50%: 356 500 €
  Příspěvek MŽP: 174 000 €
  Více informací o projektu naleznete zde.

 • LIFE09 NAT/CZ/000364 Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku (MOTÝLI)

  Projekt má přispět k zastavení poklesu biodiverzity a posílení soustavy Natura 2000 aktivní ochranou nelesních biotopů a druhů evropského a národního významu zavedením vhodného managementu a zlepšením stavu jejich ochrany.

  Koordinující příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny
  Partneři projektu: ZO ČSOP Bílé Karpaty, ZO ČSOP Jadernička, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Bratislavské regionálne ochranárske združenie
  Doba trvání projektu je stanovena na 6 let v období 1.1.2011 do 31.12.2016.
  Celkový rozpočet: 6 447 799 €
  Obdržený příspěvek programu LIFE+: 3 223 899,50 €
  Příspěvek MŽP: 560 000 €
  Více informací o projektu naleznete zde.

 • LIFE14 PRE/BE/001 Vytvoření evropského červeného seznamu mechorostů, kapraďorostů, saproxylických brouků, suchozemských měkkýšů a cévnatých rostlin

  Projektové téma zpracování evropských červených seznamů bylo zařazeno Evropskou komisí mezi témata tzv. přípravných projektů LIFE.

  Tvorba červených seznamů pro výše zmíněné druhy poskytne přehled o rizicích jejich vyhynutí a jejich výskytu v Evropě a přispěje k vytváření politických rozhodnutí a ochranářských aktivit. Tato nová zjištění doplní existující evropské červené seznamy a poskytnou detailní přehled o stavu biodiverzity v Evropě. IUCN dosud do červených seznamů zpracovalo okolo 10 000 druhů, dalších 5 500 druhů aktuálně posuzuje.

  Koordinující příjemce: Mezinárodní svaz ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature – IUCN)
  Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí, Švédská zemědělská univerzita

  Na implementaci projektu se finančně podílí dalších 6 kofinancujících subjektů.

  Doba trvání projektu je stanovena na 3 roky v období 1. 5. 2015 do 31. 12. 2018
  Celkové projektové náklady: 1 166 667 €
  Příspěvek EK ve výši 60 %: 700 000 €
  Příspěvek MŽP: 40 000 €
  Více informací o projektu naleznete na stránce IUCN.