Odborná způsobilost

Zkoušky odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (dále jen „odborná způ sobilost "), tj. geologické práce definované §2 zákona č. 62/1988 Sb . o geologických pracích, je povinen dlevyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb. o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (dále jen „vyhláška") absolvovat každý žadatel o osvědčení odpovědného řešitele geologických prací.

§ 3 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb. stanovuje podmínky pro organizace oprávněné provádět geologické práce mimo jiné povinnost geologické práce stanovené v §3 odst. 1, kde tyto práce řídí a za jejich výkon odpovídá fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti geologické práce projektovat, provádět a vyhodnocovat (dále jen "odpovědný řešitel geologických prací").

Obory odborné způsobilosti dle §2 vyhlášky
(1) Odborná způsobilost se osvědčuje pro obory
 • zkoumání geologické stavby
 • ložisková geologie
 • hydrogeologie
 • inženýrská geologie
 • environmentální geologie
 • sanační geologie
 • geochemie
 • geofyzika.

Tyto obory se uvádějí na kulatém razítku odpovědného řešitele geologických prací.

Podmínky k získání odborné způsobilosti stanoví vyhláška v §3
Fyzická osoba žádající o osvědčení (dále jen "žadatel") musí splňovat tyto podmínky:
 • bezúhonnost,
 • vysokoškolské vzdělání v oblasti přírodních nebo technických věd s geologickým zaměřením a praxi v oboru v délce nejméně tří let nebo úplné střední odborné vzdělání s geologickým zaměřením s praxí v oboru nejméně pěti let,
 • podíl na řešení geologických úkolů; prokazuje se autorstvím nebo autorským podílem na celkovém řešení geologických úkolů v oboru, pro který se žádá osvědčení, nebo autorstvím publikací zaměřených na požadovaný obor,
 • odborná úroveň dosavadních prací (§ 5),
 • složení zkoušky ze znalosti právních předpisů souvisejících s geologickou činností (dále jen "znalost právních předpisů") (§ 6).
Náležitosti žádosti o osvědčení odborné způsobilosti dle §4 odst. 3 vyhlášky
 • jméno, příjmení, akademický titul, popř. též vědeckou hodnost, dále datum a místo narození, adresu trvalého bydliště a telefonní, popř. elektronické spojení,
 • obor, pro který je odborná způsobilost žádána,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší šesti měsíců,
 • doklady o požadovaném vzdělání. U středoškolsky vzdělaných žadatelů jsou požadovány úředně ověřené kopie vysvědčení prokazující složení maturitní zkoušky z předmětu výuky se zaměřením na geologii. U absolventů vyšších odborných škol se geologické zaměření studia prokazuje úředně ověřenou kopií dokladu o absolutoriu. U vysokoškolsky vzdělaných žadatelů je požadována úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo obdobného dokladu vydaného vysokou školou, který prokazuje získání vysokoškolského vzdělání podle § 3 písm. b). Pokud z předloženého dokladu není zřejmé, že tato podmínka je splněna, je třeba žádost doplnit dokladem o studiu. Absolventi zahraničních škol předkládají obdobné doklady prokazující požadované odborné vzdělání,
 • údaje o délce a zaměření dosavadní praxe žadatele při projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací doložené přehledem dosavadní odborné činnosti a seznamem prací (projekty, dílčí a závěrečné zprávy nebo jejich části a další odborné práce) v oboru, pro který je žádáno osvědčení, jejichž je žadatel autorem nebo na jejichž celkovém řešení se autorsky podílel. Při větším počtu prací je možno uvést pouze výběr prací, které žadatel považuje za reprezentativní,
 • vybrané projekty, dílčí a závěrečné zprávy a další odborné práce, jimiž žadatel dokládá svoji odbornou úroveň a schopnosti projektovat, řídit a vyhodnocovat geologické práce.
   Žadatelem dokládané dokumenty pro obory:
  • ložisková geologie: nejméně jeden projekt a jednu zprávu,
  • ostatní obory: nejméně jeden projekt a dvě zprávy, případně jiné odborné práce.
  • V případech, kdy žadatel nemůže předložit projekt, nahradí jej zprávou.

   U projektů a zpráv, na kterých se žadatel pouze podílel, specifikuje formou čestného prohlášení tu část projektu nebo zprávy, která je jeho dílem.

   Pokud některá předložená práce nebo její část tvoří obchodní tajemství objednatele prací, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti,

 • doklad o zaplacení správního poplatku kolkovými známkami. (Předává se u zkoušky).

Žádost obsahující výše uvedené náležitosti doručte na Odbor geologie MŽP prostřednictvím datové schránky MŽP, podatelny MŽP či poštovních služeb.

Kontakt:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor geologie - sekretariát
Vršovická 1442/65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267122070