Ochranná pásma vodních zdrojů

Ochranná pásma vodních zdrojů (dále jen OPVZ) jsou zakotvena v § 30 vodního zákona. OPVZ slouží k ochraně vydatnosti a k ochraně před vnikem závadných látek, které mohou ovlivnit jakost a zdravotní nezávadnost zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody.

OPVZ stanoví opatřením obecné povahy místně příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností. Návrh na stanovení OPVZ nebo změnu rozsahu stávajícího vymezení OPVZ je třeba podat prostřednictvím formuláře č. 20 ve vyhlášce č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

OPVZ jsou dle platného znění vodního zákona založena na principu dvoupásové ochrany. I. stupeň je stanoven jako souvislé území a slouží k ochraně v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení vodního zdroje. II. stupeň se vymezuje vně ochranného pásma I. stupně a nemusí tvořit souvislou plochu, ale může být stanoveno i jako vzájemně nespojitá území. II. stupeň OPVZ slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem.

Prováděcím předpisem je vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) spravuje informační systém veřejné správy dle § 21 odst. 2 písm. c) vodního zákona, pro evidenci OPVZ. Tato evidence obsahuje jak pásma hygienické ochrany (dále jen PHO), stanovená rozhodnutím vydaným za účinnosti nařízení č. 87/1953 Sb., ministra zdravotnictví o hygienické a protiepidemické ochraně vody, tak OPVZ stanovená opatřením obecné povahy dle současného vodního zákona. Přičemž na PHO je z hlediska obecných povinností, plynoucích z vodního zákona a dalších právních předpisů pohlíženo jako na OPVZ. Výklad odboru ochrany vod k pojmům OPVZ a PHO a jejich vzájemného vztahu naleznete zde.

Oficiální publikace dat je umístěna na Národním portále INSPIRE (dále jen geoportál), který je součástí informačního systému veřejné správy. K vrstvám jsou připojena metadata s informacemi o datech. Data jsou také publikována prostřednictvím služby WMS a WFS na adrese https://geoportal.gov.cz/web/guest/catalogue-client/} k off-line použití.

Výklad k vybraným ustanovením § 30 vodního zákona a souvisejících ustanovení naleznete zde.