Předem definovaný projekt: Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky

Předem definovaný projekt:
Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky

Dne 5. srpna 2014 byl zahájen projekt zaměřený na ochranu, výzkum a udržitelné využívání mokřadů a jejich biodiverzity v České republice v souvislosti s naplňováním závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních úmluvách v ochraně přírody.

Projekt je realizován v rámci EHP fondů 2009-2014 v programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu a patří mezi tzv. předem definované projekty.

Jeho realizací budou plněna vybraná usnesení Ramsarské úmluvy o mokřadech, Bonnské úmluvy a dohody AEWA a současně dojde k plnění několika opatření Aktualizovaného státního programu ochrany přírody a krajiny z kapitoly vodní a mokřadní ekosystémy.

Příjemcem dotace a koordinátorem celého projektu je Ministerstvo životního prostředí, partnery projektu jsou AOPK ČR, Beleco, Česká společnost ornitologická, Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Jihočeská univerzita – Zemědělská fakulta, ENKI, o.p.s., a Norská agentura pro životní prostředí.

Rozpočet projektu je 27 772 000, -Kč. 80% rozpočtu pokryjí EHP fondy, 20% rozpočet MŽP.

Jednotlivé aktivity projektu byly navrženy s ohledem na priority MŽP v oblasti ochrany, výzkumu a udržitelného využívání mokřadů ČR a relevanci naplňování mezinárodních úmluv v oblasti ochrany biodiverzity.

Aktivity projektu jsou rozděleny do 5 tematických oblastí:
 1. Stav mokřadů a jejich biodiverzity - zahrnuje činnosti vedoucí ke zjištění současného stavu mokřadů na území České republiky a stavu jejich biodiverzity. Konkrétní dílčí části této aktivity jsou: vyhodnocení trendů v rozloze a kvalitě mokřadů, vytvoření databáze mokřadů ČR, vyhodnocení ekologického stavu mokřadů mezinárodního významu včetně zjištění stavu jejich biodiverzity, zjištění současného stavu a trendů vybraných druhů vodních a mokřadních ptáků s důrazem na druhy z příloh AEWA a CMS, zjištění druhové diverzity a velikosti populací netopýrů ve vybraných mokřadech ČR
  (zhotovitelé: AOPK ČR, Beleco, ČSO)
 2. Vyhodnocení interakcí - zahrnuje tyto dílčí části: vyhodnocení interakce mokřadů a zemědělství, vyhodnocení interakce mokřadů a průmyslové těžby, vyhodnocení interakce mokřadů a změny klimatu.
  (zhotovitelé: Jihočeská univerzita, VÚRV v.v.i., Enki, o.p.s.)
 3. Osvěta – zahrnuje aktivity na podporu zvyšování povědomí o významu a fungování mokřadů v krajině. V této části projektu vzniknou vzdělávací materiály pro školy, učitele a veřejnost, kniha Pletení z orobince, výukové prezentace o mokřadech, film o mokřadech, jejich významu a jejich ohrožení a krátké filmy o 14 mokřadech mezinárodního významu, odborná publikace o mokřadech, reprezentativní fotografická publikace o mokřadech mezinárodního významu. V říjnu 2015 se uskuteční mezinárodní konference Mokřady v zemědělské krajině – současný stav a perspektivy v Evropě. Mezi osvětové akce bude patřit i závěrečná diseminační konference, která shrne celý projekt a představí jeho výsledky.
  (koordinace: MŽP)
 4. Studijní cesty – aktivita zahrnuje dvě studijní cesty, a to studijní cestu pro norské partnery do ČR na téma revitalizace a obnova mokřadů v ČR (říjen 2014) a studijní cestu do Norska pro účastníky z ČR. Tato cesta je zaměřena na ochranu a udržitelné využívání mokřadů a na zkušenosti v oblasti výchovy a vzdělávání o mokřadech a jejich ekosystémových službách v Norsku (září 2015).
  (koordinace: MŽP a Norská agentura pro životní prostředí)
 5. Řízení projektu
  Manažerka projektu – Mgr. Libuše Vlasáková, (libuse.vlasakova@mzp.cz)
  Administrátorka projektu - Ing. Monika Suchopárková, (monika.suchoparkova@mzp.cz)
  Finanční manažerka - Jolana Hátlová, (jolana.hatlova@mzp.cz)
  Na řízení projektu se podílí Řídící výbor projektu složený ze zástupců příjemce a partnerských organizací.

Termín ukončení projektu je 30. duben 2016.