Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi zahrnuje celý soubor činností a opatření k předcházení a zvládnutí povodňových rizik v ohroženém území, a to jak dlouhodobá opatření (systematická prevence), tak operativní opatření vázaná na konkrétní povodňovou situaci. Základní právní normou je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). Problematika ochrany před povodněmi je obsahem hlavy IX tohoto zákona.

Hlavní zdroje informací k povodňové problematice: