Ochrana klimatu a energetika

Změna klimatu je závažným environmentálním, ekonomickým a společenským problémem, který vyžaduje naši pozornost.

Pro získání vědeckých podkladů ke změně klimatu vznikl Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). Tohoto panelu se účastní vědci a instituce z celého světa. Jejich výsledky pak slouží jako podklad pro politická jednání a následná rozhodnutí. Nejvýznamnějším krokem pro mezinárodní ochranu klimatu bylo přijetí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. V roce 1997 k ní byl přijat tzv. Kjótský protokol. V prosinci 2015 byla v Paříži schválena nová smlouva o ochraně klimatu, tzv. Pařížská dohoda, kterou akceptovaly všechny smluvní strany Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a zavázaly se snižovat emise skleníkových plynů tak, aby přispěly k dosažení cíle udržení nárůstu průměrné globální teploty alespoň pod hranicí 2° C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí.

EU a jejích 28 členských států se v rámci tzv. klimaticko-energetického balíčku zavázalo snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % v porovnání s rokem 1990.

Dle poslední inventury (PDF, 71 kB) činily v roce 2018 úhrnné emise skleníkových plynů 128,1 mil. tun CO2ekv., což odpovídá snížení o 35,6 % oproti roku 1990. Meziročně došlo k poklesu emisí o 1,3 %, což představuje snížení o přibližně 1,7 miliónů tun oproti roku 2017.

Na snížení emisí se v rámci EU výrazně podílí systém evropského obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), který sdružuje největší emitenty odpovídající za přibližně 45 % celkových vypouštěných emisí skleníkových plynů v Evropě. Hlavním strategickým dokumentem České republiky v oblasti snižování emisí skleníkových plynů je Politika ochrany klimatu v ČR, která byla schválena usnesením vlády č. 207 ze dne 22. března 2017. V říjnu 2015 byla vládou schválena Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, která je zaměřena na problematiku adaptace na negativní dopady změny klimatu.

Aktuální informace ohledně trendu snižování emisí skleníkových plynů v ČR, adaptace na změnu klimatu, příslušných politik a opatření a problematiky financování klimatických opatření lze dohledat v 7. národním sdělení (PDF, 9 MB) a 4. dvouleté zprávě (PDF, 3 MB) (dostupné v anglickém jazyce) ČR k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu.

Jedním z hlavních cílů v oblasti energetiky je zajištění energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Současné znění Státní energetické koncepce předpokládá, že bezpečné dodávky energie za přijatelnou cenu budou garantovány přednostním využitím všech dostupných tuzemských energetických zdrojů při využití nejlepších dostupných technologií a způsobem maximálně šetrným k životnímu prostředí. Poklesem výroby v souvislosti s ekonomickou transformací, změnou skladby zdrojů energie či růstem energetické efektivity postupně dochází ke snižování spotřeby energie.

Podpora využití obnovitelných zdrojů energie je ustanovena v zákonu č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a je prováděna především podporou výkupních cen elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie.