Úmluva o biologické rozmanitosti a ochrana biodiverzity

Co je to biologická rozmanitost

Biologickou rozmanitost (biodiverzitu) chápeme jako rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Nejedná se jen o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi. Příznivý stav biologické rozmanitosti je základním předpokladem pro to, aby mohla poskytovat nezbytné přínosy lidské společnosti. Mezi tyto většinou nenahraditelné přínosy patří nejen přírodní zdroje, které využíváme jako potraviny, energii či léčiva, ale také přírodní procesy, které regulují klima, zajišťují kvalitu ovzduší, vody a půdy. Proto je nutné chápat ochranu a udržitelné využívání biodiverzity jako jeden z klíčových pilířů udržitelného rozvoje.

Stav globální biologické rozmanitosti, příčiny negativních změn a možné scénáře do budoucna: viz Globální hodnotící zpráva IPBES (2019).

Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD) patří k nejvýznamnějším mezinárodním mnohostranným úmluvám v oblasti životního prostředí. V platnost vstoupila 29. prosince 1993 a přistoupilo k ní 196 smluvních stran, včetně České republiky.

Text úmluvy: česky (PDF, 520 kB), anglicky
Oficiální stránky úmluvy: https://www.cbd.int/

Cíle úmluvy:
  • ochrana biologické rozmanitosti
  • udržitelné využívání jejích složek
  • spravedlivé a rovnoměrné rozdělování přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů

K úmluvě byly přijaty dva protokoly: Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti a Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání.

Hodnocení naplňování úmluvy: viz Výhled globální biologické rozmanitosti 5 (2020)

Během prvního Summitu OSN o biologické rozmanitosti, který se uskutečnil v září 2020 v rámci 75. zasedání Valného shromáždění, se několik desítek světových lídrů připojilo k závazku hlav států a vlád pro přírodu. Potvrdilo tak svoje společné odhodlání posílit aktivity v ochraně biologické rozmanitosti s cílem zastavit do roku 2030 její úbytek. K této výzvě se přidala i ČR a deklarovala svůj zájem podílet se na řešení kritického stavu životního prostředí. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

Česká republika je rovněž členem tzv. Koalice s vysokými ambicemi pro přírodu a lidi, jejímž cílem je prosadit ambiciózní cíle v oblasti ochrany biologické rozmanitosti, a to zejména cíl chránit do roku 2030 30 % pevniny a moří. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

Strategické dokumenty:
Další klíčové dokumenty: