Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty

Metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství (NAZV QI92A207) a zabývá se obnovou a péčí o břehové porosty v povodí Vltavy. Jejím zpracovatelem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ). Obsahuje zcela nový, komplexní postup, který je založen na důkladném terénním průzkumu a znalosti současného stavu břehových porostů, integruje technický a ekosystémový koncept obnovy a péče o břehové porosty a doplňuje jej o fytopatologické aspekty. Metodika je vytvořená pro pracovníky správce vodních toků v oblasti povodí Vltavy a je dále využitelná pracovníky AOPK ČR, státní správy a samospráv. Vzhledem ke značné podobnosti velké části území Českého masívu může být metodika využita i v povodích dalších, zejména v povodí Ohře a Labe a částečně i v povodí Moravy. Platnost některých aspektů metodiky je obecná po celém území ČR.

Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty (certifikovaná metodika VÚKOZ, 7,3 MB)