NPŽP - výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

Cílem výzvy je:

rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

Předmětem podpory jsou níže uvedené aktivity:
  • vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti;
  • pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy;
  • vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
Oprávnění příjemci:
  • obce;
  • předškolní zařízení: mateřské školy, lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny;
  • základní školy;
  • střední školy;
  • domy dětí a mládeže;
  • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO;
  • nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.
Alokace:

250 mil. Kč

Výše podpory:

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč. Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí:

od 3. 2. 2020 od 10:00 hod. do 31. 3. 2020, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Žádosti budou přijímány přes Agendový informační systém SFŽP ČR.