Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS VII k umístění stavby parkoviště v rámci záměru NOVÁ ZVONAŘKA Polyfunkční městský projekt I. Etapa - Blok A

Publikováno: 09.11.2020

Informace podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů týkající se závazného stanoviska (ZS) podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) téhož zákona, k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII Brno (MŽP) obdrželo dne 2.7.2020 žádost bez č.j. datovanou 30.6.2020, o vydání ZS k záměru NOVÁ ZVONAŘKA Polyfunkční městský projekt I. ETAPA - BLOK A žadatele Nová Zvonařka s.r.o., jehož jménem podala předmětnou žádost na základě plné moci společnost K 4 a.s.Přílohou této žádosti byla dokumentace zpracovaná toutéž společností v květnu 2020 ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí.

Předložená dokumentace navrhuje v rámci stavby zřízení 705 parkovacích stání.

Po prostudování žádosti vydalo MŽP dne 27.10.2020 pod č.j. MZP/2020/560/1245 souhlasné závazné stanovisko v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace může podat oprávněná úřední osoba - Ing. Jaroslav Pospíšil, tel. 267 123 701, e-mail: Jaroslav.Pospisil@mzp.cz

Stáhněte si...