Nová zelená úsporám

Co je cílem programu?
 • Hlavním cílem programu Nová zelená úsporám je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší. Podpora směřuje na snižování energetické náročnosti budov včetně výměny nevyhovujících zdrojů na vytápění, na využívání obnovitelných zdrojů energie, na adaptační a mitigační opatření.
 • Více informací:
  www.novazelenausporam.cz
  www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/nova-zelena-usporam/.
Na co můžu získat podporu?
Program podporuje:
 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku
 • Využívání tepla z odpadní vody
 • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů
Koho program podporuje?
 • Program podporuje zejména fyzické osoby, právnické osoby a budovy ústředních institucí.
Jakou podporu můžu získat?
 • Je poskytována jednorázová podpora.
 • Výše podpory je závislá na provedeném opatření a jeho rozsahu. Bližší informace získáte v závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory příslušného podprogramu.
 • Žádost o podporu lze podat buď elektronicky na webové stránce www.novazelenausporam.cz, nebo osobně na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.
 • Podpora je vyplácena Ministerstvem životního prostředí až po provedení opatření.
Jak dlouho program funguje?
 • Program Nová zelená úsporám byl spuštěn v roce 2014 a předpokládané ukončení je v roce 2023, nebo do vyčerpání finančních zdrojů programu.
Kolik prostředků program má?
 • Alokace na období programu je 17,2 mld. Kč
Kde najdu podrobné informace?
Kdo mi pomůže?
 • Zelená linka: 800 260 500, ve všední dny od 7:30 do 16:00
 • E-mail: dotazy@sfzp.cz
 • Osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě nabízejí pracovníci krajských pracovišť.
Z čeho podpora vychází?
 • Zdrojem finančních prostředků programu NZÚ je podíl z výnosů dražeb emisních povolenek EUA a EUAA v rámci EU ETS určený dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní výše výdajů programu je stanovena v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva životního prostředí.

Vysvětlivka: EUA (European Union Allowance) = emisní povolenka pro stacionární zdroje znečištění, EUAA (European Union Aviation Allowance) = emisní povolenka pro letecký provoz, EU ETS (EU Emissions Trading Systém = Evropský systém emisního obchodování)

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Aktualita programu NZÚ

Na základě usnesení vlády ČR č. 554 ze dne 30. července 2019 došlo ke schválení 3. změny Dokumentace programu Nová zelená úsporám (dále jen "NZÚ"), V souvislosti s touto změnou Dokumentace programu NZÚ byly významným způsobem aktualizovány a novelizovány dokumenty, kterými se řídí správa a administrace podprogramů NZÚ - Rodinné domy a NZÚ - Bytové domy.

 1. Ministerstvo životního prostředí (dále jen "MŽP") v této souvislosti vydalo Dodatek č. 4 ke Směrnici MŽP č. 2/2015 a úplné znění této Směrnice. Účinnost tohoto nového znění Směrnice je stanovena na 14. února 2020.
 2. MŽP vydalo Dodatek č. 1 ke 3. Výzvě NZÚ - Bytové domy, úplné znění Výzvy ve znění tohoto Dodatku a příslušné Závazné pokyny, které jsou součástí této Výzvy.
 3. MŽP vydalo Dodatek č. 2 k 2. Výzvě NZÚ - Bytové domy, úplné znění Výzvy ve znění tohoto Dodatku a příslušné Závazné pokyny, které jsou součástí této Výzvy.
 4. MŽP vydalo i Dodatek č. 4 ke 3. Výzvě NZÚ - Rodinné domy, úplné znění Výzvy ve znění tohoto Dodatku a příslušné Závazné pokyny, které jsou součástí této Výzvy.

Žádosti o podporu podle nového znění Výzev, včetně Závazných pokynů uvedených pod ad 2. až 4. výše, je možné podávat od 1. 3. 2020. Úplné znění všech výše uvedených dokumentů (ad 1. až ad 4. výše) je zveřejněno na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.