Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) připravilo novelu vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Novela vyhlášky byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 7. října 2015 pod č. 270/2015 a její účinnost je stanovena od 1. ledna 2016. Plnění ohlašovací povinnost dle této novely vyhlášky je požadováno již za rok 2016.

MŽP novelou reaguje na změnu cílů opětovného použití a využití (dále jen „cíle“), která plyne ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností a je stanovena i v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; struktura ohlašovaných dat je stanovena rozhodnutím Komise 2005/293/ES ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla kontrolování opětného použití, recyklace a cílů opětného použití, recyklace u vozidel s ukončenou životností stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES. Novela vyhlášky z výše uvedených právních předpisů vychází, a stanovuje podmínky pro jejich dodržování.

Od 1. ledna 2015 platí pro provozovatele zařízení ke zpracování autovraků povinnost vybrané autovraky opětovně použít a využít nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použít a materiálově využít v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok. Toto v praxi znamená, že 85 % hmotnosti autovraku musí být použito jako díly k opětovnému použití, či odpad z autovraků musí být předán do zařízení k materiálovému využití (výroba produktů). Dalších 10 % odpadů z autovraků je možné předat k energetickému využití (do cementáren, spaloven s energetickým využitím). Pouze 5 % z hmotnosti autovraku je možné skládkovat či spalovat bez energetického využití (odstraňovat).