Nízkoemisní zóny

Nízkoemisní zóny (NEZ) jsou oblasti v obcích, do kterých mají omezen vjezd vybrané emisní kategorie silničních vozidel. Vyhlášení NEZ přispívá ke snížení znečištění ovzduší v lokalitách, kde jsou lidé škodlivinami v ovzduší pocházejícími z dopravy nejvíce ohroženi a kde je nutné o to důrazněji zlepšovat celkovou kvalitu života.

Podmínky pro zavedení NEZ

Podmínky pro zavedení NEZ stanovuje zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). NEZ lze vyhlašovat na území obce nebo její části. Současně platí, že musí existovat objízdná trasa vedoucí po komunikaci stejné nebo vyšší třídy, která se nachází mimo NEZ a zároveň nevede přes zastavěné území této nebo sousední obce. Pokud je splněna tato podmínka, může rada obce vyhlásit na svém území formou opatření obecné povahy tzv. nízkoemisní zónu. V opatření obecné povahy je pak specifikováno, které kategorie silničních vozidel mají omezen vjezd do NEZ, která silniční vozidla mají případně udělenu výjimku z tohoto omezení, či zda může dojít ke zpřísnění režimu v NEZ v případě vyhlášení smogové situace.

Emisní plakety

Do nízkoemisní zóny může vjet pouze vozidlo označené tzv. emisní plaketou. Jedná se o nálepku, která je umístěna na čelním skle vozidla. Emisní plaketa se vydává na základě plnění emisních norem EURO, příp. dle data první registrace vozidla. Vozidla jsou rozdělena do čtyř kategorií dle emisních parametrů. Vozidlu je přidělena emisní plaketa červené, žluté nebo zelené barvy. Vozidlům s nejhoršími emisními parametry není vydána plaketa žádná a nemůže tak vjet do žádné NEZ.

Vzory emisních plaket i jejich formální náležitosti jsou uvedeny v nařízení vlády č. 56/2013 Sb. (PDF, 3 MB), o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách.

Distribuční místa

Podle zákona o ochraně ovzduší jsou distribucí emisních plaket pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo může pověřit jakoukoli další osobu. Pověření se předpokládá zejména ve vztahu k zahraniční distribuci emisních plaket.

Postup získání emisní plakety

Žadatel o emisní plaketu má několik možností, jakým způsobem ji získat.

Plaketu si může osobně zakoupit na dopravním odboru obce s rozšířenou působností po předložení velkého technického průkazu a uhrazení poplatku.

Dále o ni může zažádat korespondenčně nebo elektronicky u subjektů, které tento způsob distribuce nabízejí. Podmínky objednání emisní plakety poštou či prostřednictvím internetových stránek budou stanoveny subjektem, který bude tento typ distribuce umožňovat. Žadatel je pro získání emisní plakety povinen předložit kopii velkého technického průkazu (resp. osvědčení o registraci vozidla, část II.) a doklad o zaplacení poplatku.

Časté dotazy

Pod tímto odkazem naleznete odpovědi na nejčastější otázky, které se týkají problematiky nízkoemisních zón. V případě dalších otázek je možné kontaktovat odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.