Silnice ve Věstonicích má šanci na otevření, spolupráce obce Dolní Věstonice a kraje s MŽP je nyní klíčová

Silnice ve Věstonicích má šanci na otevření, spolupráce obce Dolní Věstonice a kraje s MŽP je nyní klíčová

Na začátku září proběhlo jednání u předsedy vlády České republiky za přítomnosti zástupců Krajského úřadu Jihomoravského kraje, obce Dolní Věstonice a Strachotín a Ministerstva životního prostředí. Na jednání bylo potvrzeno, že vládou uvolněných 50 milionů korun na obnovu území po přívalových deštích v Jihomoravském kraji nebude navýšeno a obce musí požádat o prostředky v souladu s pravidly programu „Likvidace škod po živelních pohromách v roce 2014“. Pro otevření krajské silnice mezi Věstonice a Pavlovem je pak nezbytná naprostá součinnost kraje a zejména obce Dolní Věstonice. Nad podklady a aktuálními zjištěními České geologické služby proběhne v úterý příští týden další jednání s obcí i zástupci Jihomoravského kraje.

Vláda České republiky uvolnila celkem 50 milionů korun na sanaci sesuvů způsobených přívalovými dešti, které zasáhly oblast jižní Moravy na podzim roku 2014. Výše určených prostředků, které jsou přiděleny Vládou ČR, vychází z odhadu škod vyčíslených Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Tyto odhady jsou uvedeny v dokumentu „Strategie obnovy částí území Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v roce 2014“. Na základě tohoto dokumentu byl MŽP připraven návrh podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“, ze kterého by měly být povodňové škody sanovány. Po spuštění dotačního programu v březnu 2016 začalo MŽP jednat s vedením obce Dolní Věstonice o uvolnění dotačních prostředků na základě předložené projektové žádosti. Místo očekávaných 50 milionů korun však obec předložila projektovou dokumentaci na sanaci, jejíž realizace by stála 165 milionů korun. Tak obrovské navýšení požadovaných prostředků logicky vedlo MŽP k otázce, za co mají být tyto finanční prostředky vynaloženy.

Podklady předložené obcí Dolní Věstonice byly proto posouzeny odborem geologie Ministerstva životního prostředí. Z tohoto posouzení vyplynulo, že opatření navržená obcí jsou neadekvátní a zbytečně rozsáhlá, přičemž nahlášené škody lze sanovat za podstatně menších finančních nákladů. Ve snaze pomoci obci Dolní Věstonice předalo Ministerstvo životního prostředí návrh akceptovatelného způsobu řešení sesuvů, tj. z projektu byla doporučena pouze taková opatření, jejichž realizace má smysl. Současně bylo vedení obce několikrát upozorněno na úskalí, která mohou znemožnit využití peněz z podprogramu ministerstva.

Jak vedením obce Dolní Věstonice, tak vedením Jihomoravského kraje však tato doporučení MŽP nebyla akceptována. Místo věcné debaty byla veřejnost a média ze stran jihomoravského hejtmana a vedení obce Dolní Věstonice informována o účelové blokaci peněz ze strany MŽP a ministerstvo nařčeno z podjatosti ovlivněné blížícími se krajskými volbami. Ministerstvo životního prostředí pro nezávislé odborné posouzení zadalo zpracování odborného posudku u České geologické služby, která je mj. znaleckým soudním ústavem v oblasti geologie. Posudek ČGS potvrdil dřívější závěry pracovníků odboru geologie MŽP, projekt předložený obcí Dolní Věstonice označil jednoznačně za předimenzovaný, nehospodárný a v některých jeho částech i nefunkční. V posudku byla současně navržena taková opatření, která budou vzhledem ke stavu území funkční a účelná. Obec Dolní Věstonice i přes tuto skutečnost však nadále trvala na svém projektu a i závěry České geologické služby odmítala a na poškozeném území zahájila stavební práce realizované společností Eurovia CS, a.s., která na území pracuje dle projektové dokumentace předložené obcí, a na kterou obec Dolní Věstonice však nezískala finanční prostředky z programu MŽP.

Je to právě Ministerstvo životního prostředí a jeho úředníci, kteří zodpovídají za hospodárné a účelné čerpání finančních prostředků, které nejsou ničím jiným, než penězi daňových poplatníků. Proto MŽP připravilo dotační program, který svými podmínkami zajistí mj. účelnost a efektivnost těchto vynaložených prostředků. Pokud by snad někdo nechtěl naplnit základní podmínky programu, peníze nejsou nárokové a MŽP má možnost tyto prostředky nevyplatit do té doby, dokud podmínky pro hospodárné využití prostředků nebudou naplněny. I to bylo mj. výsledkem zářijového jednání u premiéra Sobotky. Paní starostka obce Dolních Věstonic od všech přítomných zástupců vyslechla jasný názor, že vládou uvolněných 50 milionů korun na obnovu území po přívalových deštích v Jihomoravském kraji nebude navýšeno a obec musí požádat o prostředky v souladu s pravidly podprogramu MŽP „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“, jinak peníze nebudou moci být Ministerstvem životního prostředí uvolněny.

Na schůzce se MŽP a ČGS zároveň zavázaly provést opětovný monitoring a stanovit takové podmínky, na základě kterých by bylo možné zprovoznit (třeba i omezeně) dlouhodobě uzavřenou komunikaci mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Dále MŽP a ČGS přislíbily, že budou společně hledat průniky mezi již vykonanou prací a opatřeními navrženými Českou geologickou službou. Tato opatření by pak mohla být financována z podprogramu.

V polovině září tak proběhla za účasti zástupců ČGS, MŽP a externích expertů na staveništi ve Věstonicích další terénní obhlídka. Na základě této obhlídky ČGS vypracovala seznam podkladů, které je nutné ze strany kraje a obce nutné doplnit pro aktuální zhodnocení možnosti otevření pozemní komunikace mezi obcí Dolní Věstonice a Pavlov. Na konci minulého týdne Česká geologická služba zmíněné podklady obdržela k vyhodnocení a na úterý 4. října 2016 je svolána schůzka za účasti obce, kraje, MŽP a ČGS s cílem prodiskutovat možnosti otevření krajské komunikace. Zároveň stále platí, že pokud obec Dolní Věstonice předloží takovou žádost, která bude v souladu s podprogramem ministerstva a ze které bude patrné hospodárné vynaložení finanční prostředků na sanaci způsobených škod, bude možné zahájit úspěšnou administraci podprogramu a tak i uvolnění prostředků.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz