Vyšel zářijový Věstník MŽP

Vyšel zářijový Věstník MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách zářijový Věstník MŽP.

Obsahem šesté částky je:

  • Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi
  • Aktualizace metodického návodu odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny – preventivní hodnocení území kraje nebo obcí
  • Dodatek č. 3 k 3. Výzvě MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy
  • Sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k výkladu pojmu „přírodě blízké koryto vodního toku“ a pojmu „vodní nádrž“ obsažených v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o zveřejnění aktuálního Seznamu odborně způsobilých osob dle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.