MŽP vydalo prosincové číslo Věstníku

MŽP vydalo prosincové číslo Věstníku

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách Věstník MŽP ČR, částku 11, jehož obsahem je:

- Společný metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny, odboru legislativního a odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP k aplikaci ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) bod 2. a ustanovení bodu 2. části D přílohy zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb. a zákona č. 184/2016 Sb.

- Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody

- Sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k platnosti autorizace k provádění biologického hodnocení v návaznosti na změnu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb.

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.