Ministr Pavel Drobil podepsal dvouletý Program spolupráce se svým srbským resortním kolegou Oliverem Duličem

V pondělí 15. listopadu 2010 se při příležitosti oficiální návštěvy srbské delegace v Praze setkal také ministr životního prostředí České republiky Pavel Drobil se svým srbským resortním kolegou Oliverem Duličem, ministrem životního prostředí a územního plánování Republiky Srbsko.

Předmětem setkání byla diskuse o naplnění česko-srbské spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí a podpis dvouletého Programu spolupráce mezi oběma ministerstvy pro období let 2011 – 2012.

Program spolupráce má velmi široké zaměření, jak vyplývá z bodů, které jsou v něm zmiňovány. Týkat by se měl předávání zkušeností z příprav ČR na vstup do EU v oblasti ochrany životního prostředí, z praxe s využíváním fondů EU a fungování Státního fondu životního prostředí. Mezi odborně diskutovaná témata bude patřit problematika změny klimatu, spolupráce v rámci mezinárodních úmluv v oblasti životního prostředí (Stockholmská úmluva, CITES, Vídeňská úmluva), podpora environmentálních projektů v oblasti řízení odpadového hospodářství, odstraňování ekologických škod, energetika, nakládání s odpadními vodami a ochrana vodních zdrojů. Výměna informací a institucionální spolupráce obsahuje také zmínku o ustavení a fungování České informační agentury životního prostředí, spolupráci v rámci probíhajícího twinningového projektu „Posílení administrativních kapacit pro implementaci systému řízení kvality ovzduší“ a rovněž o spolupráci v oblasti inspekce životního prostředí.

Fotografie ze setkání ministrů.

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP