Jednání o biodiverzitě skončila úspěšně a 193 států světa se dohodlo na budoucí strategii

V sobotu 30. října 2010 skončilo po dvou týdnech jednání 10. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD), jakožto nejvyššího orgánu této úmluvy. Zasedání se konalo ve dnech 18. – 29. 10. 2010 v japonském městě Nagoya za účasti téměř 8 000 delegátů reprezentujících 193 států světa, mezinárodní vládní i nevládní organizace a další subjekty.

Delegace ČR vedená I. náměstkyní ministra životního prostředí Rut Bízkovou na 10. Konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti se aktivně zapojila do tvorby stanovisek EU a podporovala pozice EU, které vznikly ze Závěrů Rady EU. Plně také podpořila dokončení vyjednávání a přijetí právně závazného Protokolu pro přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivému sdílení přínosů z jejich využívání. Hlavním jednáním předcházelo setkání zástupců mladých lidí, kteří ve svém "prohlášení mladých" [1] vyzvali představitele států k zachování co největšího rozsahu biodiverzity. "Jsem velice ráda, že mladí lidé mají zájem o společné věci a jsou schopni a ochotni udělat něco i pro cíle, přesahující jejich soukromé zájmy. Což se tady na celosvětové úrovni opět potvrdilo během počátečního jednání i vydáním prohlášení mladých směřujícího k apelu na ochranu biodiverzity a šetrnému zacházení s přírodními zdroji," řekla vedoucí české delegace a I. náměstkyně ministra životního prostředí ČR Rut Bízková.

Závěry Konference, mezi které patří zejména přijetí nového globálního Strategického plánu Úmluvy na období 2010-2020, včetně jeho víceletého programu činností, lze označit za historický úspěch a jeden z klíčových bodů mezinárodních debat o otázkách globální ochrany biodiverzity a jejího udržitelného využívání. Nový Strategický plán bude navazovat na Strategický plán z předcházejícího období 2002-2010. Obsahuje dlouhodobou vizi ochrany a zachování biodiverzity, střednědobou vizi, strategické cíle k roku 2020 a přehled podpůrných mechanismů nutných pro budování kapacit a zajištění stálých a udržitelných finančních prostředků k implementaci cílů Úmluvy a nového Strategického plánu, který má pomoci řešit hlavní příčiny úbytku biologické rozmanitosti.

Státy se například zavázaly, že do roku 2020 sníží míru úbytku všech přírodních stanovišť včetně lesů o polovinu a tam, kde to bude možné, ji budou úplně minimalizovat. Strategický plán obsahuje k roku 2020 řadu dalších závazků jako např. zvýšení rozlohy suchozemských chráněných území na 17 % a mořských a pobřežních chráněných území na 10 %, zajištění opatření proti negativnímu vlivu nepůvodních invazních druhů či zajištění obnovy alespoň 15 % území, které je z hlediska životního prostředí degradované.

Po téměř 12 letech mezinárodních diskusí a vyjednávání byl také přijat právně závazný Protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivému sdílení přínosů z jejich využívání. Cílem této nové mezinárodní smlouvy je standardizace procesů při uzavírání mezinárodních transakcí s genetickými zdroji, úprava vztahů mezi poskytovateli a uživateli genetických zdrojů, které jsou v současnosti stále využívány jako základ pro hledání účinných látek a aktivních substancí v řadě průmyslových odvětví a v mnoha oborech lidské činnosti. Dokumentl má také zajistit vyšší zapojení domorodých a lokálních komunit do rozhodovacích procesů o využívání genetických zdrojů. Protokol bude otevřen k podpisu smluvním stranám v příštím roce a jeho vstup v platnost se předpokládá v roce 2012.

Ve srovnání s Kodaní byla nagojská jednání pro EU hodně úspěšná. Belgická ministryně jako mluvčí belgického předsednictví za celou evropskou sedmadvacítku na závěr poznamenala, že je ráda, že jednání tak dobře skončila a že se těší domů, protože svým dvěma malým dětem může kromě sebe přivézt i zprávu, že se podařilo dojednat dobré věci  ve prospěch jejich zdravé budoucnosti.

Konference se zúčastnilo také na 200 zástupců měst a obcí, kteří přijali Akční plán pro města a biodiverzitu, 122 zástupců národních parlamentů a představitelé 34 donorských agentur a organizací, kteří deklarovali podporu pro naplňování nového Strategického plánu CBD a zahrnutí jejích cílů do svých programů. V závěru konference byl uspořádán třídenní Segment na vysoké úrovni, kterého se aktivně účastnilo 5 prezidentů, 122 ministrů a řada dalších představitelů národních vlád a mezinárodních organizací a institucí.

Jednání konference organizovala velmi efektivním způsobem japonská vláda v čele s ministrem životního prostředí panem Ryu Matsumoto, který ukončil zasedání slovy: "Závěr tohoto jednání je výsledkem tvrdé práce, ochoty dohodnout se na kompromisech a společného zájmu o budoucí osud této planety".

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách Sekretariátu CBD - www.cbd.int www.cbd.int

Přílohy :

[1]
  • /AIS/web-news2.nsf/619B053541A229C2C12577CE0047555C/$file/Statement_mladych.pdf (PDF, 76 kB)
  • Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP