Podpis deklarace STOP PRACH signalizuje společné kroky obcí, státu a těžební společnosti při řešení problému znečištěného ovzduší

V oblasti severních Čech v okolí Lomu Bílina jsou pravidelně překračovány imisní limity pro prachové částice a to přináší značná zdravotní rizika [1]. Spolu s Ostravsko-Karvinskem a Prahou patří tento region mezi oblasti nejvíce znečištěné polétavým prachem v České republice. Z místních zdrojů se na tomto znečištění ovzduší vedle Lomu Bílina podílejí zejména domácnosti a doprava.

V rámci procesu hodnocení vlivu těžby v období 2010 – 2030 na životní prostředí (tzv. EIA) vznikl požadavek Ministerstva životního prostředí na snížení úrovně znečištění ovzduší těžební činností a na přijetí potřebných opatření. Ta budou zastřešena samostatným „Protiprašným projektem“ společnosti Severočeské doly, a.s.

Paralelně se snahou společnosti Severočeské doly, a.s. minimalizovat vliv Lomu Bílina na znečištění ovzduší prachovými částicemi vznikla v této oblasti na podzim roku 2009 iniciativa STOP PRACH, která sdružuje obce a města v okolí Lomu Bílina, společnost Severočeské doly, a.s. a tým odborníků z oblasti ochrany ovzduší. Jejím cílem je omezit vliv všech místních zdrojů znečištění - včetně malých spalovacích zdrojů v domácnostech a také dopravy. Problematika se probírá na konferencích, které iniciativa STOP PRACH pravidelně pořádá – 28. června 2010 se konala již třetí, na níž se dokončila příprava prohlášení o spolupráci mezi Severočeskými doly, a.s., zástupci obcí v okolí Lomu Bílina a MŽP v oblasti ochrany ovzduší, které se zde dnes podepisuje [2]. „Ministerstvo životního prostředí podporuje tuto iniciativu jako velmi přínosnou a věří, že do budoucna bude inspirací i pro ostatní oblasti České republiky, ve kterých dochází k překračování prachových imisních limitů,“ říká k právě podepsané deklaraci o spolupráci ministryně životního prostředí Rut Bízková.

Ministerstvo životního prostředí se zavazuje, že kromě legislativních nástrojů k řízení kvality ovzduší bude maximálně podporovat čerpání financí z dotačního programu Operační program Životní prostředí (konkrétně prioritní osa 2) a z programu Zelená úsporám. Zároveň se zaměří i na další doplňkové možnosti snižování znečištění ovzduší - například výsadbou izolační zeleně.

Severočeské doly, a.s. v rámci této spolupráce chtějí přispět na realizaci opatření, která budou obsažena v souhrnném akčním plánu STOP PRACH, částkou 16 miliónů korun v letech 2011 až 2014. Severočeské doly, a.s. také zajistí odbornou podporu, činnost sekretariátu a řídící skupiny akčního programu STOP PRACH a budou koordinovat aktivity tohoto programu se svým „Protiprašným projektem“.

Zástupci obcí se budou v rámci spolupráce v iniciativě STOP PRACH podílet na návrhu místních akčních plánů, tj. na upřesnění konkrétních možných opatření pro konkrétní obce. Tyto návrhy by měly být předloženy v září 2010 na čtvrté konferenci STOP PRACH.

MŽP bude na iniciativě STOP PRACH nadále spolupracovat a případné výstupy využije i v dalších regionech České republiky, kde jsou také překračovány limity částic polétavého prachu.

Další informace najdete na: www.stop-prach.cz

Fotografie z tiskové konference a z podpisu společného prohlášení najdete zde.

Poznámky :

[1] Zdravotní rizika

Prachové částice PM10 a PM2,5

Prachové částice jsou významným rizikem pro dýchací ústrojí. Větší částice jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, částice frakce PM10 se dostávají do dolních cest dýchacích. Jemnější částice označené jako frakce PM2,5 pronikají až do plicních sklípků. Jejich účinky jsou ovlivněny také dalšími znečišťujícími látkami, které se vážou na jejich povrchu. Mezi účinky krátkodobě zvýšených denních koncentrací částic PM10 patří nárůst celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdce a cév, zvýšení počtu osob hospitalizovaných pro onemocnění dýchacího ústrojí, zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení výskytu kašle a ztíženého dýchání – zejména u astmatiků a z toho vyplývající zvýšená spotřeba léků.

Účinky dlouhodobě zvýšených koncentrací vedou ke snížení plicních funkcí u dětí i dospělých, zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí, výskytu symptomů chronického zánětu průdušek, zvýšení spotřeby léků a zkrácení délky života hlavně z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév a pravděpodobně i na rakovinu plic. Znečištění ovzduší částicemi PM10 se podle současných znalostí podílí na úmrtnosti české populace z 5 až 13 %.

Expozice PM10 může dále přispívat k navýšení výskytu příznaků zánětu průdušek a dalších respiračních symptomů u dětí. S tím souvisí i neustálé zvyšování počtu alergických onemocnění dětí. Jen respiračními alergiemi dnes trpí 15 % českých dětí.

[2] Úvodní etapa v období září 2009 - říjen 2010 má dílčí cíle:

informovat o problematice znečištění ovzduší částicemi, určit nejvýznamnější původce znečištění ovzduší primárními částicemi, identifikovat proveditelná a nákladově efektivní opatření ke snížení úrovně znečištění ovzduší primárními částicemi, nalézt shodu nad akčním plánem k jejich realizaci

V letech 2011 až 2014 bude následovat čtyřletá etapa zaměřená na realizaci akčního plánu ke snížení úrovně znečištění ovzduší částicemi a benzo(a)pyrenem z „místních“ zdrojů znečišťování ovzduší s maximálním využitím existujících legislativních nástrojů a Operačního programu Životní prostředí a finančního přispění SD, a.s. a MŽP.

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP