MŽP přerušilo veřejné projednání ke spalovně v Pardubicích

Ministerstvo životního prostředí přerušilo veřejné projednání k záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“, které se konalo dne 10.11.2009 od 15:30 v sálu ABC Klubu v Pardubicích.

Hlavním důvodem k přerušení jednání byla nedostatečná kapacitu sálu, který je běžně vybírán na základě podkladů o účasti veřejnosti, které má MŽP při stanovování termínu veřejného projednání k dispozici. K poslední verzi dokumentace vlivů záměru na životní prostředí se vyjádřilo 11 občanů, 5 občanských sdružení a jedno politické uskupení. Zároveň k posudku o vlivech záměru na životní prostředí byla ministerstvu doručena pouze tři vyjádření. Z počtu doručených reakcí tedy nevyplýval důvod organizovat na náklady státu veřejné projednávání v sále větších rozměrů.

„Bohužel ministerstvo dodnes neobdrželo petici s podpisy 47 tisíc občanů, kterou kdyby mělo k dispozici v době řádné přípravy na veřejné projednávání záměru, mohlo využít jako podklad pro výběr sálu odpovídajícímu mimořádnému zájmu veřejnosti,“ vysvětluje ředitelka odboru EIA MŽP Jaroslava Honová.

Pro obrovský zájem veřejnosti ministerstvo tedy zástupcům místní samosprávy navrhlo uspořádat další veřejné projednání, aby se jej mohli zúčastnit i lidé, kteří se tentokrát do sálu nevešli. „Tento návrh nebyl přítomnými zástupci samosprávy přijat a proto jsme veřejné projednávání přerušili,“ říká ředitelka Honová. K tomuto rozhodnutí velkou měrou přispěla i okolnost, že veřejnost byla opakovaně mylně informována například o tom, že ministerstvo již k záměru spalovny vydalo souhlas, či že projekt získal od ministerstva kladný posudek. „Takové argumenty svědčí bohužel o velmi malé míře pochopení smyslu a principů procesu EIA, jehož cílem je právě hodnocení vlivů na životní prostředí, a to ve spolupráci s předními odborníky v ČR. Těmto dezinformacím odpovídala i vyostřená atmosféra v jednacím sále, kdy nebylo možno záměr ve smyslu citovaného zákona projednat,“ dodává Jaroslava Honová.

Na nedokončeném veřejném projednání bylo primátorem města Pardubic Jaroslavem Demlem přislíbeno pro další veřejné projednání zajištění ČEZ Arény v Pardubicích. Ministerstvo tento slib města vítá. „Pro zajištění všech zákonných lhůt v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je nutné, aby nám pan primátor dal informaci o místě konání veřejného projednání nejpozději do tohoto pátku,“ říká Jaroslava Honová s tím, že v opačném případě bude MŽP muset zajistit konání veřejného projednání samo.

Z důvodu opakujících se dezinformací, objevujících se především v regionálním tisku, je třeba znovu uvést stav posuzování EIA na pravou míru. Ministerstvo životního prostředí bylo nuceno dvakrát vrátit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, protože nedostatečně reflektovala požadavky z předchozích fází procesu EIA. Třetí dopracovaná verze dokumentace byla uznána za dostatečný podklad pro proces EIA. Následně byl z pověření MŽP zpracován oponentní posudek, a to zkušenou autorizovanou osobou nezávislou na společnosti AVE. V posudku, který hodnotí informace uvedené v dokumentaci, bylo ministerstvu navrženo souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. „Rozhodně tedy nejde o souhlasné stanovisko ministerstva, jak je opakovaně mylně uváděno, ale o názor a návrh zpracovatele posudku, který ministerstvo respektuje, ale není pro ministerstvo a jeho závěrečné stanovisko nikterak zavazující,“ vysvětluje ředitelka Honová.

K dokumentaci i posudku se mohl (k posudku ještě do 16. 11. 2009 může), vyjádřit kdokoli. Veřejné projednání bylo zajištěno jako jeden z dalších kroků v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, jehož cílem je získat názory a připomínky veřejnosti a zástupců dotčených správních úřadů a samospráv k záměru. Teprve až na základě těchto podkladů (tj. dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření veřejnosti a všech dotčených subjektů) vydá ministerstvo své závěrečné stanovisko EIA. Stanovisko není v žádném případě povolením záměru. Je jedním z nutných podkladů, které musí mít k dispozici místní stavební úřad povolující samotnou realizaci záměru.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP