Vláda schválila ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a Dehtář

Vláda dnes na svém zasedání schválila návrh ministra životního prostředí Ladislava Mika na rozšíření seznamu území soustavy Natura 2000 o dvě jihočeské ptačí oblasti – Českobudějovické rybníky a Dehtář.

Obě ptačí oblasti jsou významnými lokalitami výskytu ptačích druhů, chráněných evropskou směrnicí o ptácích, i dalších ptačích druhů. „Ptačí oblast Českobudějovické rybníky je pravidelným hnízdištěm významné populace kvakoše nočního, rybáka obecného, slavíka modráčka a jde také o důležité tahové shromaždiště pro husu velkou a kopřivku obecnou. Ptačí oblast Dehtář je významným hnízdištěm rybáka obecného a podzimním shromaždiště husy velké. Obě území bez výhrad splňují kritéria pro vymezení ptačích oblastí, daná evropskou směrnicí,“ vysvětluje ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Cílem obou ptačích oblastí je zajištění optimálních podmínek pro výše uvedené druhy ptáků a jejich udržení v dlouhodobě příznivém stavu. Navrženy přitom byly tak, aby v obou územích nebyly zásadně omezeny současné aktivity, zejména rybniční hospodaření. Stav biotopů v obou ptačích oblastech byl po léta formován právě zejména způsobem rybničního hospodaření na zdejších rybnících – pro udržení tohoto stavu je tedy zásadní nikoli jeho omezení, ale naopak zachování. Právě regulace dosavadního způsobu hospodaření přitom patřila mezi hlavní obavy Ministerstva zemědělství a rybářů.

Ptačí oblasti tvoří spolu s evropsky významnými lokalitami soustavu Natura 2000, jejíž vymezení je povinností každého členského státu Evropské unie. Na území České republiky bylo navrženo celkem 41 ptačích oblastí, z nichž většina byla vymezena již v r. 2004. Poslední zbývající, Českobudějovické rybníky a Dehtář, se však dlouho nedařilo dokončit kvůli námitkám Ministerstva zemědělství. České republice přitom již reálně hrozil soudní proces u evropského soudního dvora. Evropská komise vede proti České republice řízení pro nedostatečné naplnění požadavků evropské směrnice o ptácích.

Přehled všech doposud vymezených ptačích oblastí včetně příslušných nařízení vlády je k dispozici na adrese http://www.mzp.cz/cz/narizeni_vlady. Seznam bude v nejbližší doplněn i o výše uvedené nově vymezené ptačí oblasti.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP