Kongres ochranářské biologie v Praze

Ve dnech 1. - 5. září 2009 bude Praha hostit účastníky Druhého evropského kongresu biologie ochrany přírody (The 2nd European Congress of Conservation Biology, ECCB 2009) pořádaného evropskou sekcí prestižní vědecké mezinárodní organizace Society for Conservation biology (SCB, Společnost pro ochranářskou biologii) a Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Kongres zahájí ve středu 2. září ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Toto významné evropské setkání vědců i praktiků zabývajících se ochranou přírody proběhne na České zemědělské univerzitě v Praze pod patronací evropského komisaře pro životní prostředí Stavrose Dimase, ministra životního prostředí Ladislava Mika a prezidenta SCB Luigi Boitaniho.

Tisková konference k závěrům kongresu se koná na ČZU (Kamýcká 129, Praha-Suchdol) v pátek 4. září od 14:00.

Po prvním kongresu v roce 2006 pořádaném SCB v maďarském Egeru nabízí Pražský kongres pro vědce, politiky, sociology, pedagogy, studenty a veřejnost další unikátní možnosti společné výměny zkušeností, výsledků práce, otázek a odpovědí, jež se dotýkají ochrany přírody. Kongres přivítá téměř 1150 účastníků z 80 zemí, kteří formou přednášek či posterových prezentací představí celkem 914 příspěvků.

Téma kongresu “Conservation biology and beyond: from science to practice” odráží skutečnost, že pokud má být ochrana přírody opravdu úspěšná, musí se na ní podílet široké spektrum aktérů a musí být založena na ověřených vědeckých poznatcích a komunikaci s politiky, ekonomy a nejširší veřejností, tj. např. uživateli půdy. Velmi významná je zpětná vazba, kterou poskytuje vědě praxe – je třeba znát úspěchy a problémy při aplikaci vědeckých výsledků a také konkrétní potřeby dalšího výzkumu. Spektrum řešených témat je velmi široké od obecné biologie a genetiky, přes ochranu ohrožených druhů, péči o chráněná území, management ekosystémů, dopady klimatických změn či biologických invazí až po ekonomické, sociální a politické souvislosti.

Hlavní organizátoři kongresu Andrew Pullin (šéf Vědeckého výboru) a Petr Zasadil (šéf pražského organizačního výboru) k tématu kongresu uvádějí: „Ačkoli ochranářská práce a výzkum má v Evropě více než stoletou historii, neexistuje žádné takto zaměřené mezinárodním fórum, v jehož rámci by byla možná výměna výsledků výzkumu, základních nápadů a myšlenek a praktických zkušeností. Cílem tohoto kongresu je vytvoření právě takového fóra s účastí akademiků, politiků, studentů, představitelů nevládních organizací a medií z celé Evropy. Věříme, že tento kongres bude jakýmsi odrazovým můstkem k vytvoření silného a jednotného společenství ochranářských biologů. Cílem kongresu je mimo jiné pokrýt všechny aspekty ochranářské biologie, což naznačuje jeho název. Očekáváme příspěvky, v nichž se bude odrážet biologická a kulturní rozmanitost našeho kontinentu, stejně jako různé přístupy k ochraně přírody. Chceme se zaměřit na problémy společné pro vědce, politiky a praktické ochranáře…“

Poznámky pro editory:

Conservation biology (biologie ochrany přírody, ochranářská biologie) je mladý vědní obor, vycházející z biologických věd, který se snaží pomocí mezioborového přístupu poskytovat podklady pro praktickou ochranu biologické rozmanitosti (ochranu přírody). Vymírání druhů a úbytek přírodního prostředí je jedním z nejvážnějších globálních problémů, kterým lidstvo v současné době čelí. Problematika ochrany biologické diverzity je úzce provázána s ostatními problémy současného světa – klimatické změny, znečištění prostředí, přelidnění, urbanizace či ekonomické a sociální problémy. Proto se pro řešení současné krize pod hlavičkou nové vědní discipliny Conservation biology spojili odborníci z mnoha vědních oborů.

The Society for Conservation Biology (SCB, Společnost pro ochranářskou biologii) je mezinárodní organizace zabývající se vědeckou i praktickou stránkou ochrany celosvětové biodiverzity. Mezi členy organizace patří výzkumníci, pedagogové, politici, studenti i ochranáři. SCB má více než 12 000 členů z více než 140 zemí, má sedm regionálních sekcí, které iniciují akce pro daný kontinent a či oceán.

Zástupce médií, kteří se budou účastnit tiskové konference, případně celého kongresu, prosíme o registraci na kontaktní adrese do 30. 8. 2009.

Kontakt: Petra Málková, media@eccb2009.org