Konference Evropské platformy pro výzkum biodiverzity

Botanický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR uspořádal v rámci českého předsednictví v Radě EU v Průhonicích ve dnech 19.–22. května 2009 konferenci Evropské platformy pro výzkum biodiverzity.

Cílem konference bylo určit zásadní směry výzkumu, které by umožnily vědcům lépe zohlednit politické potřeby ve složité problematice ochrany výzkumu biodiverzity. Účastníci se proto zabývali strategií a metodami práce s taxonomickými informacemi: problematikou inventarizace a identifikace druhů a jejich ochrany. Dalšími prioritními tématy se stala role taxonomie v analýze procesů, které biodiverzitu ovlivňují, dopad změn biodiverzity na ekosystémové funkce. Samostatnou kapitolou jednání bylo využití databází s údaji o biodiverzitě.

Konference naznačila cesty, jak na evropské úrovni pomoci koordinovat roztříštěné snahy o výchovu odborníků, zejména taxonomů a ekologů v zemích třetího světa, soustředit biodiverzitní projekty na globální úroveň a vytvořit ve vybraných rozvojových zemích prostředí, kam je možné evropská data a zkušenosti přenášet. Také projednala a vypracovala doporučení týkající se rozvoje a lepší koordinace taxonomického výzkumu na evropské úrovni, který by pomohl evropským, ale především rozvojovým zemím lépe vyhodnotit a chránit jejich přírodní rozmanitost (biodiverzitu).

Konference se stala dalším z pravidelných setkání Evropské platformy pro strategii výzkumu biodiverzity (EPBRS), jejímž členem je i Botanický ústav AV ČR. Uskutečnila se také s podporou evropského projektu BioStrat, stejně jako předcházející pravidelné konference ke klíčovým tématům výzkumu biodiverzity. Účastníkem tohoto projektu je i Botanický ústav AV ČR. Konferenci zahajoval místopředseda Akademie věd ČR Vladimír Mareček společně s ministrem životního prostředí Ladislavem Mikem.

Platforma EPBRS, která vznikla v roce 1999, poskytuje doporučení evropským a národním institucím o prioritách a strategii výzkumu biodiverzity. Tato doporučení vždy vycházejí z odborné diskuse na konferencích, které se konají dvakrát ročně v zemích, jež v té době předsedají EU. Každá konference nabízí dialog mezi vědci z oblasti přírodních a společenských věd a politiky států, které jsou součástí evropského rámcového programu. Cílem je vytvořit kontakty mezi vědci a politiky ze 32 států a zvýšit tak efektivnost a dopad evropského výzkumu biodiverzity.

Další informace o platformě EPBRS a konferenci lze nalézt na www.epbrs.org.

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP