Poslanci budou rozhodovat o ochraně alejí i zefektivnění státní správy v ochraně přírody

Poslanecká sněmovna na své aktuální schůzi projedná v prvním čtení vládní návrh zákona o ochraně přírody a krajiny [1]. "Novela přináší výrazné zpřísnění způsobu povolování kácení stromořadí podél silnic a železničních tratí a také významné zjednodušení administrativy a zefektivnění rozhodování v ochraně přírody," říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

Zatímco podle současného zákona stačilo ke kácení stromořadí u silnic a železnic pouze oznámení správce komunikace, novela požaduje povolovací řízení. „Ke zpřísnění se vláda rozhodla poté, co v některých krajích na jaře 2006 došlo k doslova masovému kácení alejí, které jsou významné nejen pro obraz krajiny, ale i jako životní prostor mnoha druhů živočichů. Stromořadí brání také velmi účinně větrné erozi, pomáhají udržovat stabilnější hydrologický režim v krajině a tím přispívají ke zvládání přívalových dešťů,“ vysvětluje ministr Bursík. Nově tedy budou rozhodovat o tom, zda bude vykácení stromořadí povoleno, ve většině případů obecní a městské úřady vždy po dohodě s příslušným silničním nebo železničním úřadem. Pokud k dohodě nedojde, bude rozhodovat nejbližší nadřízený orgán (tedy zpravidla krajský úřad). Povolovací řízení počítá s účastí veřejnosti a také dává obcím právo požadovat náhradní výsadbu.

Novela přináší také významné zjednodušení administrativy a přiblížení rozhodování blíž k občanům. Mění kompetence jednotlivých orgánů ochrany přírody tak, aby se zjednodušily a pokud možno také koncentrovaly v daném území u jednoho orgánu. Výhodou bude nejen snadnější dostupnost pro veřejnost, ale také možnost spojení řízení a tedy úspora nákladů pro veřejné rozpočty i občany. V návrhu novely se jednotlivé kompetence orgánů ochrany přírody podrobně vymezují, pro občany tak bude orientace v nich jednodušší. Například na území chráněné krajinné oblasti (CHKO) tak bude jediným orgánem ochrany přírody správa dané CHKO.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) získá novelou status správního úřadu s 13 krajskými středisky a 24 správami CHKO. Novela také ruší současnou nesmyslnou praxi, kdy o výjimkách ze zákona o ochraně přírody a krajiny musí rozhodovat vláda. Napříště bude o výjimkách ze zákazů v chráněných krajinných oblastech, národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách rozhodovat AOPK. Na území národních parků bude výjimky ze zákona udělovat správa národního parku. V přírodních rezervacích a v přírodních památkách bude výjimky povolovat krajský úřad. Ve všech případech půjde o standardní režim správního řízení, kde je možné uplatňovat námitky, existuje možnost odvolání a je zajištěno právo účasti veřejnosti. Kromě toho se tak rozhodování dostává blíže k žadatelům o výjimky.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Poznámky:
[1] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vláda návrh schválila 1. října 2008. Poslanci by jej měli v prvním čtení projednat na své aktuální 39. schůzi jako bod jednání č. 61 (sněmovní tisk č. 632).

Související tiskové zprávy:
1. 10. 2008 - Vláda schválila novelu zákona o ochraně přírody

Stáhněte si...