Atlas krajiny České republiky

Ministr životního prostředí Ladislav Miko dnes představil první podobu souborného atlasu map české krajiny, Atlas krajiny České republiky.

Práce na atlasu začaly v roce 2003, kdy podnět k jeho zpracování dal právě současný ministr životního prostředí Ladislav Miko. "Česká republika dodnes nemá svůj národní atlas. Myslím, že vydání Atlasu krajiny může tuto mezeru zacelit", říká ministr životního prostředí Miko.

Atlas krajiny ČR je souhrnem komplexního poznání krajiny Čech, Moravy a Slezska, vycházející z přírodních predispozic krajiny, přeměněných kulturním, historickým a ekonomickým vývojem.

Dílo je členěno na oddíly, které odráží minulost, přítomnost a budoucnost krajiny ČR. Mimo klasických analytických map zde najdeme mapy vycházející ze syntézy informací, které o současné krajině máme, vyhodnocené na podkladě procesů v krajině.

Atlas krajiny ČR je rozdělen do 9 základních kapitol zachycujících nejen postavení ČR v Evropě a ve světě či její historický vývoj, ale i přírodní prostředí člověka s jeho aktivitami a dědictví předchozích generací zanechaných v krajině. „Součástí atlasu jsou mapy způsobů, jak se mění využití krajiny oproti minulosti v jednotlivých elementech, jako například přítomnost luk, změny v orné půdě, zalesnění, kvalita lesů, analýza ekonomiky, spádovost, jak a kam lidé dojíždějí, dopravní infrastruktura, v podstatě cokoliv na co pomyslíte, to v mapách Atlasu krajiny ČR najdete“, říká ministr Miko.

V oddíle Současná krajina najdeme mapy aktuálního počtu obyvatel či mapy ekonomických aktivit v krajině. V oddíle Krajina budoucnosti pak najdeme management a rozvojové programy krajiny či rozvojové trendy v krajině.

Mapy, které Atlas krajiny představuje, jsou z většiny mapy nové, jež vznikaly pod vedením Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, který byl přípravou atlasu pověřen. Další zvláštností a zároveň novinkou v oboru je pak zpracování map v měřítku 1:500 000. „Protože nebylo k dispozici aktuální státní mapové dílo v takovém měřítku, bylo nutné pro potřeby atlasu zpracovat nové vektorové vrstvy zachycující množství změn v krajině po roce 1989“, říká gestor projektu, Ivan Suchara z Výzkumného ústavu Silva Taroucy.

„K dnešnímu datu byly dokončeny veškeré výzkumné práce na atlasu a dílo se nyní nachází ve fázi přípravy do tisku. Ten by měl proběhnout na počátku příštího roku. Nejdříve atlas vyjde elektronicky, pak bude dostupný ve formě volných listů a konečně poté vyjde knižně“, říká hlavní koordinátor projektu Peter Mackovčin z Výzkumného ústavu Silva Taroucy. „Distribuován bude především do škol, úřadů a výzkumných ústavů, ale věřím, že si svoji oblibu najde i u veřejnosti“, dodává ministr Miko.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP

Fotografie z tiskové konference k vydání Atlasu krajiny České republiky najdete zde.