Poslední číslo Věstníku MŽP tohoto roku právě vychází

Poslední číslo Věstníku MŽP tohoto roku právě vychází

Ministerstvo životního prostředí vydává na svých webových stránkách prosincové číslo Věstníku MŽP. Obsahem 8. částky je:

  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.