Nová metodika k povolování kácení dřevin mimo les a další pokyny v čerstvém dubnovém Věstníku MŽP

Nová metodika k povolování kácení dřevin mimo les a další pokyny v čerstvém dubnovém Věstníku MŽP

Ministerstvo životního prostředí právě vydalo na svých webových stránkách další, v pořadí čtvrté číslo Věstníku MŽP v tomto roce.

V dubnovém čísle najdete aktualizovaný Metodický pokyn MŽP k postupu podle zákona č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu a také Metodickou instrukci odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby. 

Tato aktualizace metodické instrukce z roku 2020 (ročník XXX, částka 1) reaguje na novelu liniového a stavebního zákona v souvislosti s vydáváním závazných stanovisek ke kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby. V instrukci je podrobněji popsáno i povolování kácení v souvislosti s výstavbou, včetně účasti občanů v povolovacích procesech, a rovněž vazba kácení dřevin na ochranu krajinného rázu a na povinnost investora provést hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

Součástí Věstníku je i Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ve věci aktualizace seznamu reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací a Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality.

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.