MŽP vydalo další číslo Věstníku

MŽP vydalo další číslo Věstníku

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP. Třetí částka Věstníku obsahuje:

  • Sdělení odboru ochrany vod a odboru legislativního MŽP k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor po novelizaci vodního zákona určené vodoprávním úřadům, ČIŽP a SFŽP
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti
  • Sdělení sekce ochrany přírody a krajiny MŽP a sekce zemědělství a potravinářství MZe k využívání čmeláků zejména jako opylovačů v rámci zemědělské produkce a k postupu při vydávání povolení výjimky k jejich využití podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.