MŽP podpoří 20 miliony zejména osvětové a dobrovolnické projekty zapojující veřejnost do přímé péče o přírodu

MŽP podpoří 20 miliony zejména osvětové a dobrovolnické projekty zapojující veřejnost do přímé péče o přírodu

Díky aktuálně vyhlášené výzvě Programu na podporu projektů NNO mohou nestátní neziskové organizace získat celkem dvacetimilionovou podporu na neinvestiční projekty realizované v příštím roce.

„Znovu cílíme na podporu projektů, které zapojí širokou veřejnost do přímé péče o přírodu jako např. o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, o botanicky a zoologicky cenné lokality s využitím práce dobrovolníků, managementová opatření v krajině a související komunikaci s veřejností. Dále nás zajímají kvalitní projekty zaměřené na změnu klimatu a boj se suchem, aktivity vedoucí k minimalizaci produkce odpadů či předcházení jejich vzniku nebo na tvorbu ekovýchovných programů umožňujících kontakt dětí s přírodou," upřesňuje zaměření programu Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

Projekty je možné předkládat do třech souběžně otevřených výzev. Výzva Podprogramu A je určena na podporu projektů zaměřených na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, změnu klimatu a na environmentální vzdělávání. Výzva Podprogramu B má pomoci koordinačním projektům na podporu biodiverzity a projektům zaměřeným na rozvoj sítě pozemkových spolků. Výzva Podprogramu C umožní posílení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Program na podporu projektů NNO je důležitým a tradičním nástrojem spolupráce MŽP s nestátními neziskovými organizacemi. V posledním uzavřeném ročníku Programu 2020 bylo podpořeno 67 projektů. Nestátní neziskové organizace díky podpoře MŽP pečovaly například o mokřadní lokality ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá, chránily hnízda ohrožených ptáků v zemědělské krajině, vzdělávaly veřejnost i profesní skupiny, jak neplýtvat potravinami nebo učily pedagogické pracovníky, jak na efektivní výuku dětí venku. O finanční příspěvek mohou žádat výhradně nestátní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. U podprogramů A a B je podmínkou spolufinancování příjemcem dotace minimálně 30 % rozpočtu projektu. Detailní parametry podpory jsou zveřejněny ve výzvách. Příjem žádostí začal 31. srpna 2021 a končí 30. září 2021.

Výzvy Programu najdete na webových stránkách MŽP v rubrice Program na podporu projektů NNO.

Případné dotazy zodpoví Odbor finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, kontaktní osoba Mgr. Petra Nováková Sádková, e-mail: petra.novakova@mzp.cz.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz