Dnes je den boje proti suchu a rozšiřování pouští

Dnes je den boje proti suchu a rozšiřování pouští

17. červen si připomínáme jako Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. OSN jej zavedlo v roce 1995, aby si svět každoročně připomenul rostoucí problém sucha a degradace půdy v ohrožených oblastech. Letošní osvětová kampaň se sloganem "Rekultivace. Půda. Obnova" obrací pozornost k rekultivaci půdních ekosystémů poskytujících obživu naší planetě, která se vzpamatovává z následků pandemie.

Rekultivace degradované půdy přispívá k hospodářské odolnosti, vytváří pracovní místa, zvyšuje příjmy, a také přispívá k dostatku potravin. Pomáhá též k obnově biologické rozmanitosti a vázání atmosférického uhlíku, čímž zpomaluje změnu klimatu. Může také zmírňovat dopady změny klimatu a podpořit zelenou obnovu po pandemii covid-19. Téměř tři čtvrtiny pevniny na Zemi mimo oblasti pokryté ledem byly změněny činností člověka, aby byla uspokojena stále rostoucí potřeba potravin, surovin, infrastruktury a domácností. Náprava poškozených ekosystémů zvyšuje přirozenou obranu proti katastrofám a extrémním jevům počasí, jako jsou lesní požáry, sucho, povodně atd. Důležitou součástí této nápravy je také snižování blízkého kontaktu mezi volně žijícími živočichy a lidskými sídly, a tím vytváření přirozené tlumící zóny proti jejich nemocem přenosným na člověka. Zpomalení procesu ztráty produktivní půdy a přírodních ekosystémů je nyní naléhavější více než kdy jindy. Úmluva OSN o boji proti desertifikaci [1] byla sjednána v roce 1994 především pro řešení nepříznivého stavu v afrických zemích a dnes je celosvětovou mezinárodní smlouvou v oblasti ochrany životního prostředí.

„Problémům sucha a s nimi spojeným opatřením adaptace na změnu klimatu se na MŽP spolu s rezortními organizacemi, zejména se SFŽP ČR a AOPK ČR, VÚV TGM nebo ČHMÚ, cíleně věnujeme osm let. Za tu dobu jsme také investovali desítky miliard do konkrétních opatření v oblasti adaptace české společnosti na probíhající klimatické změny, typickým příkladem jsou prostředky vynaložené na boj se suchem. Příznivý posun vidím i v tom, že i Evropa začala vedle mitigací slyšet na adaptaci na změnu klimatu, jak ostatně vidíme i při přípravě Národního plánu obnovy, ze kterého poplynou jen přes MŽP na adaptační opatření pro ČR prostředky ve výši 3,61 mld. korun. Kromě toho právě aktualizujeme klíčové strategické dokumenty jako Národní strategii přizpůsobení se změně klimatu a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. V obou dokumentech je téma boje se suchem zohledňováno mnoha různými způsoby, od udržování ekosystémových služeb vodních ekosystémů až po řešení nedostatku vody a dopadů sucha na různá odvětví a oblasti,” zdůrazňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Půdní ochranu v ČR cíleně posílí letošní protierozní vyhláška s předpokládanou účinností od 1. července 2021, kterou nyní projedná Legislativní rada vlády (více zde). „Věřím, že vyhláška coby funkční nástroj pro problémové plochy s opakovanou erozí přinese zlepšení ochrany půdy, jednoho z nejcennějších přírodních zdrojů, který máme,“ dodává ministr Brabec.

Vedle legislativních nástrojů MŽP poskytuje na boj se suchem mnoho dotačních prostředků. Využít pomoci na prevenci před suchem může doslova každý:

· Vybudujte zavlažovací systém na srážkovou vodu na zahradě nebo využívejte šedou vodu v domě díky Dešťovce. Od doby jejího vyhlášení v září 2017 jsme přijali na 10,5 tisíce žádostí v celkovém objemu dotační podpory ze strany státu ve výši cca 425 milionů korun. Do vyčerpání současné výzvy zbývá zhruba 40 milionů korun, poté budou opatření realizována přes NZÚ 2030.

· Postavte si zelenou střechu díky Nové zelené úsporám. Od loňského roku jsme v NZÚ navýšili jejich podporu až na 800 Kč/m2. I díky tomu jich z tohoto programu přibylo v ČR již o zhruba sedm stovek.

· Vysaďte strom. Již během července 2021 otevřeme další podporu na sázení stromů mimo les pro Sázíme budoucnost. Díky ní v české krajině i ve městech nově porostou desítky tisíc listnatých stromů. Sledujte www.mzp.cz.

Poznámky: [1] Úmluva OSN o boji proti desertifikaci, sjednaná v roce 1994, je celosvětovou mezinárodní smlouvou pro ochranu půdy před degradací a zmírňování dopadů velkého sucha. Zapojeno je v ní aktuálně 197 zemí a jako celek i Evropská unie. Úmluva pamatuje také na region střední a východní Evropy, jehož specifické podmínky, jako je ohroženost vodní a větrnou erozí či znečištění půd chemickými látkami, řeší příloha V této úmluvy, platná od roku 2001. Česká republika přistoupila k úmluvě v roce 2000 a podílí se tak na celosvětové úrovni na hledání způsobů, jak zmírňovat dopady sucha a jak předcházet degradaci půdy v ohrožených oblastech. Odkaz na aktuální stránky úmluvy věnované Světovému dni boje proti suchu a desertifikaci 2021.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz