Ministři EU jednali o zelené obnově po krizi

Ministři EU jednali o zelené obnově po krizi

Ve čtvrtek 18. března 2021 proběhla neformální videokonference ministrů životního prostředí EU, kteří diskutovali o nové strategii EU pro adaptaci na změnu klimatu a o vazbě mezi zelenou transformací a plány obnovy. Na jednání proběhla také politická debata o návrhu nařízení k bateriím a odpadním bateriím. ČR zastupoval ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zasedání Rady pro životní prostředí v Bruselu proběhlo on-line. Ministři zahájili jednání diskuzí o nové Adaptační strategii EU zveřejněné Evropskou komisí dne 24. února 2021. Strategie sleduje čtyři hlavní cíle: zrychlení přizpůsobování se změně klimatu, rozvoj znalostí o jejích dopadech, zlepšení sběru dat a snahu o globální řešení adaptace na změnu klimatu. „Česká republika podporuje novou Adaptační strategii EU na změnu klimatu a její hlavní cíle,“ uvedl ministr Richard Brabec. „ČR také plně podporuje Pakt starostů a primátorů, který by měl hrát významnou roli na regionální a lokální úrovni. Na jednání jsem zmínil i naši potřebu urychlit adaptaci lesů, které v současné době čelí masivnímu odumírání vlivem dlouhodobého sucha a bezprecedentní kůrovcové kalamity,” dodal. Členské státy by nyní měly ke strategii připravit závěry Rady, jejichž přijetí se očekává v červnu tohoto roku. V dopolední části si ministři také vyslechli aktuální informaci o stavu projednávání důležitého legislativního návrhu k Právnímu rámci pro klima a v krátké diskuzi zdůraznili potřebu najít společnou pozici s Evropským parlamentem co nejdříve.

Každoročním tématem je ozelenění Evropského semestru. Jedná se o mechanismus pro koordinaci hospodářských politik členských států EU. V kontextu krize způsobené pandemií covid-19 se debata tentokrát zaměřila na vazbu mezi zelenou transformací a plánem obnovy. ČR se ve vystoupení zaměřila na uplatňování principu „významně neškodit“ (Do No Significant Harm) v rámci národních plánů obnovy, na základě kterých budou moci členské státy čerpat unijní finanční prostředky. Tento princip má zajistit, že opatření realizovaná v rámci národních plánů obnovy nebudou mít negativní vliv na ochranu životního prostředí. Ačkoli ČR plně podporuje úsilí o zelenou transformaci, má zásadní výhrady vůči požadavkům Komise na uplatňování zmíněného principu. „Kvůli současnému pojetí principu ‚významně neškodit‘ jsou negativně dotčeny nejen energetické projekty, ale také environmentálně a klimaticky příznivé investice typu kotlíkových dotací či budování odpadové infrastruktury,“ upozorňuje ministr Brabec. „Pro značnou administrativní zátěž nastavenou Evropskou komisí také hrozí, že národní plány obnovy nesplní svůj primární účel, kterým je umožnit rychlý a flexibilní přístup k zelené obnově po současné krizi.“ Dalším bodem jednání byla politická debata o návrhu nařízení k bateriím a odpadním bateriím, který byl zveřejněn Evropskou komisí v prosinci 2020. Nařízení má nahradit současnou evropskou směrnici o bateriích a akumulátorech. ČR návrh nařízení obecně přijímá, zejména s ohledem na rychlý technologický rozvoj odvětví baterií a elektrickou mobilitu. Zároveň ale považuje záměr Komise aplikovat nařízení již od 1. ledna 2022 za příliš ambiciózní. Projednávání tohoto návrhu bude pokračovat i v dalších měsících. Před zakončením jednání vyslechly členské státy informaci o schválení závěrů Rady ke Strategii EU pro udržitelnost v oblasti chemických látek [1] či o pozici Rady pro vyjednávání s Evropským parlamentem o podobě 8. akčního programu pro životní prostředí [2].

[1] Strategie EU pro udržitelnost v oblasti chemických látek

[2] pozice Rady pro vyjednávání s Evropským parlamentem

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz