První celosvětový online Summit o adaptaci na změnu klimatu propojil mezinárodní organizace, vlády, vědeckou sféru i představitele obcí


První celosvětový online Summit o adaptaci na změnu klimatu propojil mezinárodní organizace, vlády, vědeckou sféru i představitele obcí

V uplynulých dvou dnech (25. - 26 1. 2021) se konal Summit o adaptaci na změnu klimatu, pořádaný nizozemskou vládou ve spolupráci s Globálním výborem pro adaptaci (GCA). Na této celosvětové online konferenci se podílejí vlády všech kontinentů i vedoucí představitelé podniků, starostové, mezinárodní organizace, akademická obec, občanská společnost a zástupci nastupující generace. Summit je koncipovaný jako 24hodinový cyklus složený ze vzájemně se doplňujících bloků zaměřených na adaptační opatření v jednotlivých sférách životního prostředí. Českou republiku na ministerském segmentu zastupoval ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ambicí summitu je urychlit, inovovat a zvýšit světové úsilí v přizpůsobení se naši společnosti i hospodářství nevyhnutelným důsledkům změny klimatu v průběhu příštích desetiletí.  Tedy podpořit transformační změnu v oblasti adaptace na změnu klimatu na všech úrovních správy.  Vedle sdílení inspirativních příkladů a zkušeností z oblasti adaptace napříč zainteresovanými aktéry, jsou ze strany představitelů vlád, mezinárodních a nevládních organizací či zástupců obcí prezentovány nové ambiciózní závazky k docílení kroků potřebných pro přechod směrem ke klimaticky odolné budoucnosti. Zastřešujícím cílem je zajistit posun v implementaci Pařížské dohody a dosažení Cílů udržitelného rozvoje co nejinkluzivnějším způsobem.  V podvečer prvního dne konání Summitu se uskutečnil první inaugurační ministerský dialog, během kterého se představitelé vlád celého světa podělili o své zkušenosti s implementací účinných a efektivních adaptačních opatření v přizpůsobení se změně klimatu, včetně oznámení o nových ambiciózních iniciativách a partnerstvích zaměřených na podporu adaptačních opatření. 

Do budoucna má právě ministerský dialog sloužit jako vlajkové každoroční fórum na vysoké úrovni k tématu adaptace na změnu klimatu, které poskytne globální vedení na poli celosvětové transformace a podpoří dynamiku a rozsah implementace adaptačních opatření. 

Ministerstvo životního prostředí plánuje v první polovině roku 2021 dokončit aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR včetně jejího implementačního dokumentu, Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. Oba dokumenty budou vycházet z nejnovějších poznatků o změně klimatu na území ČR a budou definovat hlavní priority v adaptaci ČR minimálně na dalších 5 let. Vedle strategického přístupu k adaptaci na změnu klimatu zároveň skrze dotační programy podporujeme realizaci konkrétních projektů, např. v oblasti boje se suchem, šetrného hospodaření s vodou a protipovodňové ochrany. Efektivní propojení adaptačních opatření s energetickými úsporami představuje výstavba zelených střech, které MŽP podporuje dotacemi i změnou legislativy. Dále MŽP upřednostňuje systémová řešení a strategický přístup na lokální úrovni, a to skrze podporu zapojování obcí do Paktu starostů a primátorů pro klima a energii, jehož signatáři jsou i významná evropská velkoměsta.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz