SPOPK ČR 2020 – 2025: Prioritou je posílit biologickou rozmanitost země

SPOPK ČR 2020 – 2025: Prioritou je posílit biologickou rozmanitost země
Vláda schválila aktualizovaný Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 – 2025. Program cílí zejména na zastavení pokračujícícho úbytku biologické rozmanitosti a zároveň na konkrétní opatření, která povedou ke zlepšení stavu biodiverzity. Příznivý stav biologické rozmanitosti je totiž základním předpokladem pro naši budoucnost.

“Státní program stanovuje cíle a opatření, jejichž realizace přísluší zejména Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství. Přesněji řečeno orgánům ochrany přírody a dalším orgánům státní správy, v jejichž kompetenci je hospodaření v krajině. Program totiž nestanovuje pouze čistě „ochranářské“ cíle pro ochranu vybraných druhů nebo přírodních stanovišť, ale rovněž cíle zaměřené na zlepšení funkce krajiny, včetně například zvýšení retence vody v lesích nebo zlepšení kondice zemědělské půdy,” vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky (SPOPK ČR) pro období 2020–2025 představuje dílčí koncepční dokument, který je de facto akčním plánem pro plnění cílů a opatření vymezených ve Strategii ochrany biologické rozmanitosti ČR z roku 2016. Tato strategie definuje prioritní oblasti v ochraně a udržitelném využívání biologické rozmanitosti a nyní schválený program posílí plnění jejích vybraných cílů. Program, na jehož přípravě MŽP spolupracovalo i s Ministerstvem zemědělství, zároveň reaguje na aktuální stav přírody a krajiny a potřeby jejich ochrany.

Program definuje na 36 cílů a 120 specifických opatření, jak ve vztahu k ochraně přírodně cenných území a druhů, tak i k udržitelnému využívání jednotlivých typů ekosystémů. Některé z nich jsou významné i z hlediska adaptace přírody a krajiny na změny klimatu.

Kromě analýzy současných hrozeb a tlaků na přírodu a krajinu, kterou zpracovalo MŽP spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, popisu stávajících legislativních nástrojů ochrany přírody a krajiny, mapuje SPOPK ČR rovněž stávající ekonomické nástroje pro zajištění financování ochrany přírody a krajiny. V druhé části pak definuje konkrétní cíle a opatření jak ve vztahu k ochraně přírodně cenných území a druhů, tak i ve vztahu k udržitelnému využívání jednotlivých typů ekosystémů, a to včetně stanovení gescí a termínů pro realizaci daných úkolů. Součástí SPOPK ČR je i Analýza přístupu k handicapovaným živočichům a činnosti záchranných stanic, která byla připravována v odborné pracovní skupině během posledních dvou let a která definuje priority pro řešení této problematiky. Program si do roku 2025 klade za cíl analyzovat také právní předpisy z hlediska jejich souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny a zajistit kvalitní výzkum a monitoring v nejrůznějších oblastech ochrany přírody a krajiny.

V příštích pěti letech Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky mimo jiné chce:

 • Vytvořit podmínky pro diverzifikaci krajiny v zájmu zachování a rozšíření běžných volně žijících druhů rostlin a živočichů zemědělské krajiny (zejména ptáků a opylovačů) prostřednictvím stávajících dotačních programů. Pro podporu těchto snah chce MŽP mj. zadat studii zaměřenou na opylovače v ČR.
 • Realizovat opatření zvyšující retenční kapacitu půdy včetně zvýšení podílu organické hmoty. Zajistit odborné podklady pro vyhodnocení schopnosti zadržování vody v půdě v souvislosti s bojem proti suchu a dalšími mimoprodukčními funkcemi půd a realizovat studii k hodnocení půdní biodiverzity jako významné složky biologických vlastností půdy.
 • Zvýšit aktivní zapojení zemědělců v oblasti ochrany biodiverzity včetně biodiverzity půdy. Rozšířit extenzivní a k přírodě šetrné hospodaření na zemědělské půdě. Omezit negativní dopad konvenčního zemědělského hospodaření na biodiverzitu včetně biodiverzity půdy.Jedním z cílů vymezených ve SPOPK je i zpřísnění i podmínek pro používání hnojiv a pesticidů.
 • Posílit ekologickou stabilitu lesů jako základní podmínku dlouhodobého plnění všech jejich funkcí. Zvýšit druhovou pestrost skladby lesních porostů, podporovat přirozenou obnovu porostů, zajistit ochranu významných stromů a ponechávat přiměřené množství dřevní hmoty k rozpadu ve státních lesích, vč. např. zavedení podmínky posouzení stavu lesního ekosystému při stanovení plánu chovu a lovu spárkaté zvěře do právního předpisu. Dále také pokračovat v podpoře opatření pro zvýšení retence vody v lesích i na revitalizace vodních toků, mokřadů a melioračních sítí a na budování protierozních opatření, malých vodních nádrží, tůní a prohlubní.
 • Účinně chránit a zlepšit ekostabilizačních funkce vodních toků a niv. Vymezit prioritní úseky vodních toků k revitalizaci a renaturaci (samovolné obnově). Realizovat projekty zaměřené na zlepšení hydromorfologických ukazatelů v korytech vodních toků a v údolních nivách, na obnovu a vytváření přírodních a přírodě blízkých biotopů a na podporu přirozených ekologických procesů s cílem udržet a systematicky zvyšovat biologickou rozmanitost. Dále zajistit ochranu a udržitelné využívání ekosystémů stojatých vod a mokřadů, revitalizovat rašeliniště a další mokřady v krajině.
 • Pro podporu plnění jednotlivých opatření počítá SPOPK ČR s využitím možností rozpočtu MŽP a čerpáním prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v novém programovém období 2021–2027. Ochrana biodiverzity obecně bude stejně jako v současném programovém období 2014–2020 provázána napříč většinou vypsaných programů (Operační program Životní prostředí, Program rozvoje venkova / Strategický plán SZP, Operační program Rybářství, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Doprava aj.)
 • Tiskové oddělení MŽP
  tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
  e-mail: tiskove@mzp.cz