Reakce na tiskovou zprávu NKÚ k výsledkům kontroly v národních parcích v letech 2016 až 2018

Reakce na tiskovou zprávu NKÚ k výsledkům kontroly v národních parcích v letech 2016 až 2018

V první řadě Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že NKÚ ve svém kontrolním protokolu konstatuje, že “Správy národních parků plní své úkoly v ochraně přírody a hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu účelně." Zpráva poukazuje na několik dílčích pochybení ze strany správ národních parků v posledních dvou letech, které jsou v řešení nebo již byly vyřešeny.

Náměstek pro ochranu přírody a krajiny MŽP Vladimír Dolejský shrnuje: “Většina zjištěných nedostatků v hospodaření správ národních parků byla odstraněna ještě v rámci dotčené kontroly, případně byly a jsou nastavována taková opatření, aby k těmto dílčím pochybením již v budoucnu nedocházelo."

Mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov k závěrům NKÚ uvedl: "V případě obou veřejných zakázek Správa NP České Švýcarsko z vlastního rozhodnutí zahájila výběrová řízení přísnějším postupem než podle zákona musela, aby umožnila účast co největšímu počtu potenciálních dodavatelů. K chybě došlo při jmenování členů výběrové komise, kdy u otevřených nadlimitních veřejných zakázek musí být členem hodnotící komise také autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik. Taková osoba nedopatřením jmenována nebyla. Nicméně to nemělo vliv na výsledky výběrových řízení, neboť jediným výběrovým kritériem byla nejnižší nabídková cena. Soutěže proběhly ve vztahu k uchazečům o veřejnou zakázku transparentně a nediskriminačně, obě zakázky byly zadány hospodárně a účelně."

Správě Národního parku Podyjí NKÚ vytýká, že u dvou veřejných zakázek dohromady celkem za více než jeden milion korun nevypsala soutěž, ve které by mohla vybírat z více nabídek, a napřímo je zadala jednomu dodavateli. “Šlo o dvě zakázky malého rozsahu, které měly “umělecký charakter”. Zadání bylo směřováno ke dvěma konkrétním autorům, s cílem vytvoření jedinečných autorských děl, kdy smlouvy s nimi měly charakter autorské a licenční smlouvy. Obě dvě se vztahovaly k výročí čtvrtstoletí existence národního parku,” reaguje mluvčí Správy NP Podyjí David Grossmann.

"V případě Správy KRNAP kontrolní úřad poukázal na tři případy špatně vypočítaného nájemného. Ještě v průběhu kontroly Správa KRNAP zajistila nápravu, nájemcem bylo nájemné doplaceno v plné výši a z toho důvodu i formálně podané trestní oznámení NKÚ policie odložila," uvedl Radek Drahný, tiskový mluvčí Správy KRNAP.

Nejvyšší kontrolní úřad se při kontrole zabýval financováním správ národních parků s ohledem na těžbu dřeva. Ministerstvo životního prostředí samozřejmě vývoj hospodaření ve spolupráci se správami parků průběžně sleduje, požadavky na pokrytí provozních nákladů, a to i ve vztahu k poklesu tržeb z prodeje dříví, vyhodnocuje a situaci společně s parky aktuálně řeší. Podobně je to i v případě úpravy zákona o ochraně přírody a krajiny, jehož připravovaná novela řeší problémy s aplikovatelností předkupního práva státu na pozemky v národních parcích, ale i národní přírodní rezervacích a národních přírodních památkách.

Tisková zpráva Národního kontrolního úřadu k hospodaření správ národních parků

Kontakt pro média:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 534, 267 122 835
E-mail: tiskove@mzp.cz