Společný průzkum Dunaje 4 - největší mezinárodní říční expedice roku 2019 se blíží

Společný průzkum Dunaje 4 - největší mezinárodní říční expedice roku 2019 se blíží

Průzkumy Dunaje včetně jeho hlavních přítoků k získání spolehlivých a vzájemně porovnatelných informací o vybraných ukazatelích kvality vody a stavu ekosystémů tohoto evropského veletoku provede největší mezinárodní říční expedice roku – „Společný průzkum Dunaje 4“ ve 13 zemích v povodí Dunaje včetně České republiky. Svou činnost zahájí v sobotu 29. června na Den Dunaje. Dřívější dunajské průzkumy proběhly v letech 2001, 2007 a 2013.

Společné průzkumy napomáhají vládám zemí v povodí Dunaje naplňovat Úmluvu o spolupráci pro jeho ochranu i únosné využívání a naplňovat požadavky rámcové směrnice o vodě, pomáhají rozhodovat o opatřeních v oblasti životního prostředí. Tyto mezistátní expedice jsou příkladem efektivní mezinárodní spolupráce všech podunajských zemí, počínaje Německem a konče Rumunskem, zahrnující jak členské, tak i nečlenské státy Evropské unie.

Společný průzkum Dunaje si vytyčil následující tři hlavní cíle: získat data pro ukazatele, které obvykle nejsou monitorovány a analyzovány v programech monitoringu; shromáždit informace o environmentálních proměnných a vodních organismech ve formátu, který je snadno porovnatelný mezi jednotlivými regiony a zeměmi; zvýšit veřejné povědomí o stavu a kvalitě podunajských vod a o pokračujícím úsilí v ochraně a obnově říčních ekosystémů. Výsledkem průzkumu bude mj. monitoring rozšíření invazních nepůvodních druhů, identifikaci specifických znečišťujících látek v povodí Dunaje, průzkum kvality sedimentů, hydromorfologické hodnocení, screening kvality poříčních podzemních vod, testování nových metod (např. vzorkování mikroplastů v povrchových vodách a jejich analýza). Získaná data umožní také zajímavé porovnání vývoje kvality a stavu vod a jejich společenstev v dlouhodobém horizontu. Jakost vody povodí Dunaje se sleduje od roku 1992 a poskytuje vyvážený pohled na stav znečištění vod a dlouhodobé trendy v kvalitě včetně stanovení míry zatížení jednotlivých významných řek v povodí Dunaje.

Spolupráce při ochraně povodí řeky Dunaje představuje jednu z největších mezinárodních aktivit v ochraně vod. Ta probíhala již v osmdesátých letech na základě Deklarace podepsané v Bukurešti a týkala se pouze řeky Dunaj. Poté se v roce 1992 rozeběhl Environmentální program Dunaje podporovaný z mezinárodních zdrojů, který zahrnoval celé povodí Dunaje včetně jeho přítoků, a současně se začala připravovat tzv. Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje (1998). Pro naplňování cílů Úmluvy byla založena Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, viz www.icpdr.org/main/, která se zavázala k plnění úkolů v celém povodí Dunaje.

Účast a koordinaci prací za ČR zajišťuje Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí prostřednictvím národního koordinátora a pracovníků Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. Průzkum proběhne na našem území na dvou říčních profilech, Morava - Lanžhot a Dyje - Pohansko, tedy v místech, kde hlavní moravské řeky opouští ČR.

Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 534, 267 122 835
E-mail: tiskove@mzp.cz